SME Chamber

Il-GRTU tkompli tinsisti ghall-Aktar Riformi fit-Taxxi

Fil-laqgha
tal-MCESD tal-Gimgha 27 ta’ Lulju 2007 il-GRTU kompliet tinsisti mall-Gvern li
fil-Budget li gej l-gvern irid ikompli irazzan in-nefqa pubblika u jkompli
jirriforma s-sistema tat-taxxi biex in-nies jibqalhom aktar flus
fil-but.

 

 

Fil-laqgha
tal-MCESD tal-Gimgha 27 ta’ Lulju 2007 il-GRTU kompliet tinsisti mall-Gvern li
fil-Budget li gej l-gvern irid ikompli irazzan in-nefqa pubblika u jkompli
jirriforma s-sistema tat-taxxi biex in-nies jibqalhom aktar flus
fil-but.

 

Il-GRTU
ma taqbel xejn ma dawk kollha li jghidu li l-Maltin huma fost l-anqas intaxxati
fl-Ewropa.  Wiehed bizzejjed isaqsi liz-zaghzagh u
lin-nies kollha ta income medju u
l-aktar l-koppji li t-tnejn jahdmu biex wiehed ikun jaf kif il-bands  tal-Income Tax imposti fuq kull min
jahdem bi qliegh jaghfsu bil-kbir u kif dawn malajr jwasslu ghall-ghola rata ta’
taxxa u iwasslu fejn fl-Ewropa l-pensjonanti huma
ntaxxati?

 

Il-GRTU
trid li fil-Budget li gej il-gvern ikompli jwessa l-bands  tat-taxxa u jibda wkoll l-process li
jnaqqas l-ghola rata tat-taxxa. Ir-rata ta’ 35% m’ghadiex
taghmel aktar sens f’pajjiz fejn il-gid irid jikber bl-isforzi ta’ min jahdem u
ta min johloq ix-xoghol privat.

 

Il-GRTU
trid ukoll li l-gvern idahhal is-sistema li dahhlu l-pajjizi z-zghar l-ohra
fl-Unjoni Ewropea fejn min jahdem ghar-rasu jkun ezentat fuq dhul sa livell miftiehem biex liz-zghir ituh cans jikber u mhux
kulhadd qed jitkisser bit-taxxi.  Il-GRTU
tfakkar li wara li min jipproduci u jahdem jitlef hafna min dak li jaqla f’taxxa
diretta, milli jibqalu imbaghad jrid jiffaccja l-18% VAT fuq kull ma jixtri u
mposizzjonijiet qawwija ohra bhal ma hi s-surcharge  esagerata fuq il-kontijiet
tal-elettriku.

 

Fil-laqgha
tal-MCESD li ddiskutiet l-proposti tal-gvern ghall-Budget li gej l-GRTU
irsistiet bil-kbir biex il-gvern b’effett mill-Budget li gej jwaqqaf  s-serq
sfaccat lil min jasal ghall-pensjoni fejn l-gvern qieghed icahhdu milli jkompli
jahdem bi qliegh ta’ aktar mill-paga minima jew inkella jitlef l-pensjoni.  Il-GRTU issostni li llum
huma hafna li wara 40 sena jhallsu l-kontribuzzjonijiet socjali u jaslu
ghall-eta tal-pensjoni dawn jkunu jridu jibqghu
jahdmu.

 

Il-Gvern
qed igieghel lil dawn in-nies jew li jitilfu mill-paga,
jew jiddikjaraw falz jew jabbandunaw l-pensjoni.  Dan meta ghall-hafna
sidien tal-intraprizi x-xoghol ta’ dawn in-nies hu importanti u hafna drabi dawn
in-nies huma indispensabbli. 
Is-sitwazzjoni hi ghar ghas-self
employed ghax dawn ikollhom jew jitilfu
l-pensjoni jew iwaqqfu n-negozju specjalment fejn hadd mill-familja ma jrid
ikompli biex xoghol.  L-ghar imbaghad hi li min jitlef il-pensjoni biex jibqa’ jahdem ikun
irid, kemm hu kif wkoll min ihaddmu, jibqa mgieghel ihallas
il-kontribuzzjonijiet socjali u jhallas l-income tax bl-ghola livell.

 

Ghallhekk
il-messagg tal-GRTU 
hu car: hallu aktar flus fil-bwiet ta’ min
jahdem ghalihom u hallu lil min irid jahdem jibqa’ jahdem bla ma
tisirquh/ha

 

 

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).