SME Chamber

Il-GRTU titlob soluzzjoni immedjata ghall-kwistjoni dwar prezzijiet u registrazzjoni ta’ medicini

Is-sitwazzjoni f’pajjizna dwar il-medicini issa trid soluzzjoni. Is-soluzzjoni mhix it-theddid kontra n-negozjanti f’dan is-settur jew li ngibu lura sistema mmuffati bhal dik tal-‘price orders’ li L-Partit NAzzjonalista l-Gvern ilu 20 sena li kkometta ruhu kontriha. Is-soluzzjoni hi ftuh tas-suq biex fil-pajjiz ikun hemm il-veru kompetizzjoni u ghazla ta prezzijiet. Il-GRTU terga ssostni li qatt mhu ser taccetta sistema ta’ “Price Orders”. Bizzejjed lid an is-settur gie mghobbi b’pizijiet u standards li jiswew hafna flus biex tattwahom.

Is-sitwazzjoni f’pajjizna dwar il-medicini issa trid soluzzjoni. Is-soluzzjoni mhix it-theddid kontra n-negozjanti f’dan is-settur jew li ngibu lura sistema mmuffati bhal dik tal-‘price orders’ li L-Partit NAzzjonalista l-Gvern ilu 20 sena li kkometta ruhu kontriha. Is-soluzzjoni hi ftuh tas-suq biex fil-pajjiz ikun hemm il-veru kompetizzjoni u ghazla ta prezzijiet. Il-GRTU terga ssostni li qatt mhu ser taccetta sistema ta’ “Price Orders”. Bizzejjed lid an is-settur gie mghobbi b’pizijiet u standards li jiswew hafna flus biex tattwahom.

Biex dan kollu jsir realta, hemm bzonn li l-Gvern jissimplifika u jaghmel hafna irhas is-sistema ta’ registrazzjoni ta’ medicini li l-Gvern dahhal kontra l-pariri esperti tal-GRTU u jaddotta sistema bhal ma ghandu l-Lussemburgu li hi aktar prattika ghall-pajjiz zghir bhal Malta. Idejalment ahna ghandna naccettaw bhala registrati minghajr hafna burokrazija zejda il-medicini kollha li hemm jinbieghu fis-suq ewropew li tieghu nifformaw parti.

Il-GRTU tistenna li kemm l-Gvern kif ukoll ir-rapprezentanza tal-EU hawn Malta jahdmu biex jitfassal ftehim serju mar-rapprezentanti kollha ta’ dan is-settur fl-ahjar interess ta’ Malta u jinjora l-pariri zbaljati ta’ nies fil-Gvern li bil-pariri taghhom gabu dan il-gwaj kollu.

Il-GRTU issostni li m’hemmx lok ghal aktar tigbid u argumenti. Is-soluzzjoni trid issehh issa qabel ma jkun tard wisq. Id-dewmien hu ta’ hsara ghal kulhadd l-aktar ghall-pazjenti li jridu l-medicini li ghandhom bzonn u mhux biss dik disponibbli taht sistema hazina u bi prezz li hu adewkat fic-cirkostanzi ta’ pajjizna.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).