SME Chamber

Il-GRTU titlob lill-Prim Ministru biex jiehu f’idejh direttament il-Ministeru tat-Turizmu

Fil-laqgha li l-MHRA sejhet biex thabbar ir-rizultati tat-turizmu fl-2006 u b’mod partikolari fl-ahhar 3 xhur ta’ l-2006, id-Direttur Generali tal-GRTU Vince Farrugia iddikjara f’isem il-Kunsill Nazzjonali tal-GRTU, li l-membri tal-GRTU mhux ser joqoghdu aktar ghal din is-sitwazzjoni ta’ krizi f’settur hekk importanti bhat-turizmu.

Fil-laqgha li l-MHRA sejhet biex thabbar ir-rizultati tat-turizmu fl-2006 u b’modd partikolari fl-ahhar 3 xhur ta’ l-2006, id-Direttur Generali tal-GRTU Vince Farrugia iddikjara f’isem il-Kunsill Nazzjonali tal-GRTU, li l-membri tal-GRTU mhux ser joqoghdu aktar ghal din is-sitwazzjoni ta’ krizi f’settur hekk importanti bhat-turizmu.

F’isem il-GRTU Vince Farrugia appella lill-Prim Ministru biex jiehu f’idejh direttament il-Ministeru ta’ Turizmu. Vince Farrugia sostna li bhal m’ghamel sewwa l-Prim Ministru li ha f’idejh il-Ministeru tal-Finanzi meta kien hemm krizi fil-Finanzi Pubblici, jaghmel sewwa hafna issa jekk jiehu f’idejh il-Ministeru tat-Turizmu. Il-Ministeru tal-Finanzi issa jista’ jghaddih f’idejn l-Onor Tonio Fenech u Dr Lawrence Gonzi jikkoncentra aktar fuq it-Turizmu ghax f’dan is-settur hemm krizi li l-Ministru Francis Zammit Dimech hu inkapaci li jsolvi.

Fit-twegiba li ta l-Ministru tat-Turizmu ghall-kritika tal-GRTU, wera b’modd car kemm hu maqtugh mir-realta’ u kemm mhux qed ihoss ir-rabja kbira li tezisti fost is-sidien tal-intraprizi u l-haddiema li l-hobza taghhom tiddependi mit-turizmu. Ir-risposta tal-Minsitru tat-Turizmu issahhah it-talba tal-GRTU lill-Prim Ministru biex Dr Lawrence Gonzi innifsu, jidderigi l-Ministeru tat-Turizmu direttament huwa.

Il-GRTU issostni li jekk il-Prim Ministru ma jiccaqlaqx fuq din it-talba ikun ghal darb’ohra qed juri bic-car li huwa insensittiv ghal dak li qed jghidu l-maggoranza tal-Maltin.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).