SME Chamber

Il-GRTU titlob lill-Gvern jghid immedjatament kif ser ihaddem it-taxxa l-gdida fuq il-konsum

Il-Ministru
tal-Affarijiet Rurali u Ambjent ghaggel meta qabad u mpona taxxa gdida fuq
l-konsum fl-istess sena li l-Gvern gholla l-VAT minn 15% ghall 18%. Is-sidien
tan-negozji, l-aktar dawk li jimpurtaw u jbieghu mill-hwienet taghhom,
m’ghandhomx l-icken ideja kif ser tingabar din it-taxxa gdida ghax minn fassalha
bl-ghaggla ma tkellem ma hadd dwar kif ser tithaddem u fada biss fuq
il-kunsulenti minn barra il-gvern u ma jidher li nvolva lil hadd
aktar.

Il-GRTU li tirraprezenta lill-maggoranza assoluta ta’ dawk li
f’isem il-gvern ser ikunu sfurzati jigbru u jhallsu din t-taxxa gdida
m’ghandhomx l-icken hjiel ta’ kif ser tingabar ghax granet biss qabel tidhol
fis-sehh il-ligi hadd mid-dipartimenti tal-gvern li suppost ser ihaddmuha ma jaf
xejn.

Lill-GRTU ma dahluha xejn fit-teknikalitajiet ta’ kif ser tinhadem
u ghalhekk ma tistax tigwida lin-negozjanti dwar x’ghandhom jaghmlu. Il-GRTU ma
ddahlet f’xejn, lanqas meta il-gvern minn jheddu ddecieda fuq liema prodotti u
kemm ser tingabar taxxa fuq il-proddoti maghzula.

Min fassal din l-ligi
ma tghax kaz b’mod serju tal-principji tal-proporzjonalita’ tal-livell tat-taxxa
b’paragun mall-spejjez ohra u r-rati ta’ profit marbuta mall-prodotti llistjati.
Min fassal din it-taxxa gdida ukoll ma’ tghax kaz xejn tan-numru ta’ prodotti
fuq il-lista li jkunu waslu Malta b’eco tax diga’ maqbuda fihom ghax tkun diga
thallset f’xi pajjiz iehor li jaghmel parti mis-suq intern tal-Unjoni
Ewropeja.

Hu ghalhekk li l-GRTU qed tikkundanna din it-taxxa gdida bhala
att ta’ paniku mill-Gvern hekk kif qed jara li n-nefqa pubblika harbitlu
mill-kontrol u issa qed idur ghall-darb’ohra fuq il-konsumatur biex igieghlu
jhallas aktar biex jaghmel tajjeb ghall-infieq bla kontrol tas-settur
pubbliku.

Il-GRTU nhar it-Tlieta ser tlaqqa lin-negozzjanti w
imprendituri li l-prodotti taghhom huma milquta mit-taxxa l-gdida fuq il-konsum.
Sa nhar it-Tlieta l-GRTU qed tistenna li minn ghaggel fassal il-ligi issa jkun
lest biex jispjega kif ser tingabar b’mod ordinat u organizzat jew inkella
jhabbar li ippospona d-data tal-imposizzjoni ta’ din it-taxxa imposta bl-addoc.
Bla arrangament immedjat m’hemmx cans li din it-taxxa tista tiddahhal fl-1 ta’
Awwissu 2004 kif informa lill-GRTU, il-Ministru George Pullicino u s-Segretarju
Parlamentari Tonio Fenech.

Dan il-GRTU tghidu waqt li ssostni li t-taxxa
l-gdida mhux accettabbli ghax ser tkompli izzid il-livell ta’ taxxi mposti fuq
il-Maltin u zzied il-piz fuq l-imprendituri Maltin milquta. Hadd mhu kontra li
ghandu jkun hemm Fond Nazzjonali li jkun indirizzat lejn problemi ambjentali.
Dan m’ghandux isir b’zieda fil-livell totali tat-taxxi, izda b’riforma meqjusa
ta’ taxxi, fejn jitnehhew xi taxxi u jidhlu ohrajn favur l-ambjent li izda
jkollhom effett newtrali fuq il-livell ta’ taxxi.

 

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).