SME Chamber

Il-GRTU titlob lill- Gvern Jillegisla dwar ic-Charges fuq Credit Cards

Illum
il-GRTU resqet talba formali lill- Prim Ministru bhala wkoll Ministru
tal-Finanzi biex fl-iqsar zmien qabel tiddahhal l-Ewro, jillegisla biex
jitnehhew charges li
l-banek u d-ditti tal-credit cards
jimponu fuq il-hrug u l-uzu tal-Credit Cards.
Il-GRTU issostni li dawn ic-charges huma
abbuzivi. Il-GRTU qed tirreferi ghac-charges li
l-banek jimponu fuq l-konsumaturi fuq kull credit card
kull sena u fuq ic-charges li
l-banek u d-ditti tal-credit cards
jimponu fuq is-sidien tan-negozji fuq kull transazzjoni ta’ bejgh li ssir bl-uzu
tal-Credit
Cards.

Il-GRTU
wkoll qed toggezjona ghat-taxxa ta’ Lm7 fuq kull credit card
mhallsa kull sena mill-credit card
holders. Il-GRTU tqies din it-taxxa abbuziva u tirraprezenta piz
ingust impost mill-Gvern fuq il- konsumaturi.

 

Il-GRTU
trid li jsiru t-tibdiliet fil-ligijiet issa biex verament tkun facilitata
il-bidla ghall-ewro.

 

Il-GRTU tqies
illi aktar milli jghaggel jghabbi lin-negozji b’penalitajiet esagerati ghal
caqliq fil-prezz ta’ ftit millezmi, il-Gvern u l-awtoritajiet regolatorji
ghandhom jaraw li l-banek kummercjali u d-ditti tal-credit cards u l-Gvern
innifsu ma jimponux fuq tal-hwienet u fuq il-konsumaturi pizijiet u spejjez
zejda li jaghmilhom biss min ghandu s-sahha li jimponi. Kwistjoni ta’ onesta u
gustizzja minn min
jiddetta.

 

 

For
Release 

November 16, 
2007

 

 

Onor.
Lawrence
Gonzi, K.U.O.M.,LL.D.,M.P

Prim
Ministru

Auberge
de Castille,

Valletta
CMR 02

 

15
ta’ November 2007

 

Ghaziz
Prim Ministru

 

Legislazzjoni
Immedjata biex jitnehhew l-abbuzi ta’ Charges fuq
l-uzu ta’ Credit
Cards

 

Dak
li qed isir f’ Malta
dwar il-Credit Cards
hu inaccetabbli.
Il-konsumaturi u r-retailers qed
ikunu imgeghla jhallsu charges li
l-Gvern haqqu jehlishom minnhom. Ghalhekk il-GRTU qed titlob
azzjoni decisiva.

 

L-ewwel
nett ic-charge ta’
mill-anqas Lm9 li klijent jigi mitlub ihallas darba biex johorgulu card,
fl-opinjoni tal-GRTU hi abbuziva. Hemm sentenza tal-Kummissjoni Ewropeja li
tghid li dawn ic-chargescredit card
firms ma jistghux jaqbdu u juzaw is-sahha dominanti
taghhom biex jimponu charges bhal dawn. 
Aghar minn hekk, imma dawn ic-charges  jinqatghu mill-kont tal-card holder
kull sena. Jidher li l-ebda Regulatur ma
jinvestiga. huma
abbuzivi u li

 

Ta’
dwejjaq kbar hu l-fatt li l-Gvern imbaghad jimponi taxxa ta’ Lm7 fuq kull card, wkoll
suppost darba, imma tkun imposta kull sena.
Jigifieri l-Gvern mhux biss jissanzjona l-piz li d-ditti tal-credit cardsover and
above! Meta
l-Gvern Malti ha l-approvazzjoni mill-Kummissjoni Ewropeja ta’ din it-taxxa li
l-GRTU tqies zejda u abbuziva? X’jigifieri ahna nitolbu lid-ditti privati
jiffacilitaw l-uzu tal-credit cards
billi jnehhu l-imposizzjonijiet zejda u l-Gvern innifsu jimponi huwa?
jghabbu fuq il-konsumatur imma biex il-konsumatur ibati aktar, jghabbi t-taxxi
tieghu

 

Ghar-retailer
l-aghar izda hu li biex jghin lill-banek izidu l-profitti taghhom, flok li
l-banek jaghtu
lil tal-hwienet talli jaghmluha ta’ agenti tal-bejgh ghal banek, minfuq il-banek
u d-ditti tal-Credit Cardscharges
ezorbitanti  lis-sidien tan-negozji u
s-sidien bilfors ikollhom izidu dawn ic-charges (1%
to 5%) mal-ispejjez tan-negozju. Dawn ibatihom il-konsumatur, jew inkella jsoffrihom is-sid hu mill-qliegh
tieghu. commission
jiccargjaw

 

Pajjizi
ohra qed jiehdu passi serji dwar dan.
Fl-Awstralja l-Gvern qabad u illegisla u ordna lill-Credit Card
firms biex
ic-charges lil
konsumaturi jnehhuhomlhom u c-charges
lir-retailers u
service providerscharges taht
xi forma ohra. L-Unjoni Ewropeja miexja wkoll lejn din
id-direzzjoni u s’issa diga ttiehdu passi importanti. Il-Gvern Malti x’inhu jaghmel? X’pozizzjoni
ha? inaqqsuhom bin-nofs u jaraw, taht
penalitajiet kbar, li ma jghaddux ic-

 

Il-GRTU
trid li l-Gvern jiccaqlaq issa u jillegisla.
Il-Banek Kummercjali jaghmlu profitti sproporzjonati mar-rata tat-tkabbir
tal-ekonomija Maltija, u l-konsumatur u n-negozjant jitghabba bi hlasijiet
esagerati u ma jistax ikun li nibqghu nibbazaw  fuq
il-
bona volonta tal-banek u tad-ditti tal-credit cards. M’hemmx
serjeta li Gvern jimponi fuq iz-zghar u lil min qed jaqla il-miljuni b’kapricc
ihallih ghaddej. Fl-Awstralja l-ligi saret u hadd ma
falla. Gawdew n-negozji, gawdew l-konsumaturi, gie
ffacilitat aktar il-bejgh u l-banek flok naqsu ziedu l-profitti. Saru
ligijiet simili fil-Polonja u f’pajjizi ohra biex id-ditti tal-credit cards ma
jimponux li jfetlilhom basta jzidu l-profitti
taghhom.

 

Malta
issa waslet ghal EuroChangeover u l-Banek u n-NECC qed jippretendu li kullhadd
jibda juza l-Credit Cards
biex ikomplu jihxienu l-profitti tal-Banek ghas-spejjez tal-konsumaturi u
tan-negozjanti.Ghalhekk il-GRTU trid azzjoni issa ghax mhux sewwa li l-Banek
u d-ditti tal-Credit Cardschangeover.
jiehdu rikba mic-

 

Il-GRTU
diga qalet lil tal-hwienet u negozji ohra biex ma din l-kampanja bla sens ma
jikkoperawx.
Ghax ghandhom tal-hwienet jitwikkew bi spejjez aktar biex
igawdu l-banek u jbatu huma u l- konsumaturi?Dan
x’tahwid hu? In-NECC min qabbadha ssir agenta tad-ditti
tal-credit
cards?

 

Il-GRTU
tistenna li l-Gvern jiccaqlaq.
Mhux b’weghdi fierha izda b’azzjoni f’waqtha.
B’legislazzjoni. Il-Banek ghandhom ikunu mgeghla b’ligi
jtajjru c-charges zejda
li jimponu bla skruplu fuq l-konsumaturi u fuq in-negozjanti fl-uzu ta’ credit
cards. Bla charges,
iva,  ic-changeover
tkun iffacilitata aktar ghax tal-hwienet ma jsoffrux telf biex jimbuttaw l-uzu
tal-Credit Cards.
Imma is-sitwazzjoni kif inhi llum igawdu minnha bil-kbir biss
il-banek u d-ditti tal-Credit
cards. Il-GRTU ssostni li dan qed isir b’mod
abbuziv u ghal kollox inaccettabbli.

 

Il-GRTU
ghalhekk trid azzjoni mmedjata.

 

c.c.      Hon. Tonio Fenech – Segretarju
Parlamentari Ministeru tal-Finanzi

            Mr. Michael Bonello – Gvernatur Bank
Centrali

            Prof. Joseph Banister – Chairman –
MFSA

            Dr. Joanna Drake – Head of the EC
Representation in Malta

         Dr. Mirielle Vella – Kap Ufficju
tal-Kummerc Gust u tal-Protezzjoni
tal-Konsumaturi

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).