SME Chamber

Il-GRTU titlob lil Awtoritajiet jiehdu passi decisivi kontra abbuzi fil-Kummerc

Il-GRTU llum kellha diskussjonijiet mad-Direttur Generali tad-Dwana u l-esperti tieghu kif ukoll mas-Segretarju Parlamentari fil-Ministeru tal-Finanzi l-Onor Tonio Fenech fejn il-GRTU inghatat dettalji ta’ x’qed isir mill-awtoritajiet biex tkun kontrollata l-problema kbira li qed tinholoq ghal hafna negozji bid-dhul ta’ kwantitajiet ta’ merkanzija b’sistemi li m’humiex regolari ghall-kummerc. Fost dawn hemm is-sistema li qed issir aktar frekwenti ta’ xoghol li jidhol f’Malta bil-vannijet u trasport privat u li jibqa’ ghaddej ghad-distribuzzjoni. Dan ix-xoghol qed jitpogga fuq is-suq bla VAT, b’vantagg ta’ nuqqas ta’ income tax u bla hlas ta’ eco-tax u qed johloq kompetizzjoni ingusta kontra xoghol li jkun dahal b’mod regolari u li jkun suggett ghat-taxxi kollha.

Il-GRTU llum kellha diskussjonijiet mad-Direttur Generali tad-Dwana u l-esperti tieghu kif ukoll mas-Segretarju Parlamentari fil-Ministeru tal-Finanzi l-Onor Tonio Fenech fejn il-GRTU inghatat dettalji ta’ x’qed isir mill-awtoritajiet biex tkun kontrollata l-problema kbira li qed tinholoq ghal hafna negozji bid-dhul ta’ kwantitajiet ta’ merkanzija b’sistemi li m’humiex regolari ghall-kummerc. Fost dawn hemm is-sistema li qed issir aktar frekwenti ta’ xoghol li jidhol f’Malta bil-vannijet u trasport privat u li jibqa’ ghaddej ghad-distribuzzjoni. Dan ix-xoghol qed jitpogga fuq is-suq bla VAT, b’vantagg ta’ nuqqas ta’ income tax u bla hlas ta’ eco-tax u qed johloq kompetizzjoni ingusta kontra xoghol li jkun dahal b’mod regolari u li jkun suggett ghat-taxxi kollha.

Id-Direttur Generali tad-Dwana ta spjega tal-investigazzjoni kollha li ssir b’ko-ordinazzjoni mal-NSO u mad-Dipartimenti tal-VAT, tal-Kummerc u tal-Biedja u assigura lil GRTU li id-dettalji kollha jinzammu u li l-awtoritajiet ghandhom id-dettalji kollha tat-tragit kollu li jsir.

Is-Segretarju Parlamentari Tonio Fenech assigura lil GRTU li l-ezercizju li sar hemm involut fih id-dipartimenti kollha li huma responsabbli mill-infurzar tal-ligijiet u b’rizultat tal-informazzjoni miksuba ser jittiehdu l-passi kollha, b’zieda ma’ dawk li diga ttiehdu, biex il-kummerc abbuziv kollu li qed jirrizulta jkun imrazzan. Mhux l-ghan tal-gvern li b’xi mod jindahal fil-moviment hieles tal-merca skond ir-regoli tal-Unjoni Ewropeja izda ser jittiehdu l-passi kollha ta’ infurzar biex ikun assigurat li il-kummercjant jkun protett mill-kompetizzjoni illicita.

Il-GRTU assigurat lil awtoritajiet mill-ko-operazzjoni taghha ghax mir-rizultat ta’ survey li l-GRTU ghadha kemm ghamlet fost in-negozjanti membri tal-GRTU hareg li din tal-kompetizzjoni ngusta minn prodotti li jidhlu Malta bla hlas ta’ taxxi u x’obligazzjonijiet ohra hi wahda mill-problemi kbar li minnha qed ibatu numru kbir ta’ traders u retailers.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).