SME Chamber

Il-GRTU titlob l-Ombudsman jinvestiga lit-Tax Compliance Unit

F’isem il-membri tal-GRTU, il-Kamra Maltija tan-Negozji Zghar u Medji qed titlob l-Ombudsman li jinvestiga dak li qed taghmel it-Tax Compliance Unit. Dan wara li l-GRTU investigat hafna mill-ilmenti li wasslulha minn firxa wiesgha ta’ negozji.

Il-GRTU temmen li t-TCU qeda tmur Ultra Vires billi tipproponi kuntratt lis-sidien tan-negozji f’setturi differenti fejn is-sid tan-negozju jkun “mgieghel” jaccetta kemm ser ihallas taxxa bil-quddiem. Il-GRTU tqies li dan mhux biss mhux skond il-ligijiet fiskali ta’ pajjizna u jxellef l-iskop ta min fassal is-sistema tat-taxxi ta’ Malta, izda huwa per se diskriminatorju.

F’isem il-membri tal-GRTU, il-Kamra Maltija tan-Negozji Zghar u Medji qed titlob l-Ombudsman li jinvestiga dak li qed taghmel it-Tax Compliance Unit. Dan wara li l-GRTU investigat hafna mill-ilmenti li wasslulha minn firxa wiesgha ta’ negozji.

Il-GRTU temmen li t-TCU qeda tmur Ultra Vires billi tipproponi kuntratt lis-sidien tan-negozji f’setturi differenti fejn is-sid tan-negozju jkun “mgieghel” jaccetta kemm ser ihallas taxxa bil-quddiem. Il-GRTU tqies li dan mhux biss mhux skond il-ligijiet fiskali ta’ pajjizna u jxellef l-iskop ta min fassal is-sistema tat-taxxi ta’ Malta, izda huwa per se diskriminatorju.

Il-GRTU temmen li kulhadd ghandu jhallas it-taxxa skond kif inhu mitlub mill-ligi. Il-GRTU zgur mhux qed toggezjona li l-evazur jinqabad izda dan irid isir b’mezzi gusti. Il-GRTU ilha ssostni minn meta twaqqfet it-TCU li hadd ma ghandu d-dritt li jivvinta sistemi li mhux ikkontemplati mil-ligi. L-ebda ‘policy’ ma tista tbiddel l-ligi, u l-ebda sistema ngusta m’ghandha tkun gustifikata.

Il-GRTU temmen ukoll li s-sistemi li qed jintuzaw biex tingabar certu informazzjoni jirfsu l-konvenzjoni Ewropeja tad-drittijiet tal-bniedem. Il-GRTU tqies li n-negozjant Malti wicc mb’wicc mat-TCU ghandu nqas drittijiet milli ghandu kriminal. Mhux sewwa li s-sidien tan-negozji qed ikunu stmati b’dan il- mod ingust.

Barra minn hekk it-TCU fil-kazi mressqa quddiem il-GRTU jidher li tghaddi messaggi u taghti impressjoni ta’ affarijiet li mhumiex minnhom. Il-GRTU ghandha fiducja li l-Ombudsman jinvestiga l-operat tat-Tax Compliance Unit u jirregola l-mod kif it-TCU qed tezercita id-dmirijiet fdati f’idejha.

Filfrattemp il-GRTU qed taghti l-parir lil sidien tal-intraprizi li:

1. Ma jiffirmawx kuntratti li qed ikunu imgieghla jiffirmaw mit-TCU
2. Li ma jitkelmux mal-Ufficjali tat-TCU minghajr l-prezenza ta’ avukat jew konsulent fiskali
3. Li qabel jersqu jew iwiegbu ghal domandi tat-TCU ikunu infurmati sewwa x’inhuma obbligati taht il-ligi li jaghtu lit-TCU bhala informazzjoni ghax mhux dak kollha li qed ikun mitlub, it-TCU ghandha dritt ghalih bil-ligi

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).