SME Chamber

Il-GRTU titlob l-intervent tal-Onorevoli Konrad Mizzi


Ref: ‘ EU Directive 98/70/EC (as amended by Directive 2003/17/EC and
Directive 2009/30/EC) li mponiet obbligu fuq l-iStati Membri sabiex jiprojbixxu
illi jigi ntrodott fis-suq jew jinbiegh fuel b'ammont ta' sulphur eccessiv' .

Meta din
id-direttiva giet introdotta Malta permezz tal-L.S. 423.29 ghal xi raguni jew
ohra nbidel is-sens u l-ispirtu tad-Direttiva u gie ntrodott obbligu fuq
l-utent flok fuq min qed jimporta id-diesel. Dan gara billi flok gie replikat
l-obbligu fid-Direttiva li jkun hemm projbizzjoni fuq min ipoggi d-diesel
fis-suq li jaccerta li l-livell ta' sulphur fid-diesel ma jaqbizx certu livell,
il-L.S. timponi obbligu fuq kulhadd li ma jsirx uzu ta' diesel ta' kwalita
nferjuri (u cioe b'livell ta' sulphur eccessiv.) Fil-wat li d-Direttiva tghid
"Member States shall ensure that diesel fuel may be placed on the market
in their territory only if it complies with the specifications set out in Annex
1" (Article 4) il-L.S. tghid, "Subject to the provisions of
subregulation (2), diesel fuel may be used, sold, offered for sale, or
otherwise marketed only if it complies with the specifications set out in the
Second Schedule" (Regulation 5(1)).

Il-ligi
Maltija, interpretata b'mod restrittiv kif qed taghmel l-MRA, qed tohloq
obbligu tassattiv fuq l-utent li ma juzax diesel li ma jkunx ta' livell
accettabbli. L-assurdita, bir-rispett kollu, ta' dan l-obbligu hija li utent
qatt m'hu ser ikun jaf jekk id-diesel fornit lilu huwa ta' livell accettabbli
jew le. Utent sempliciment imur sal-pompa u jimla l-vettura tieghu bid-diesel.
Semmai, il-verifiki u l-accertazzjoni trid issir f'mument aktar kmieni minn dak
biex l-utent ikun mohhu mistrieh li d-diesel fornit lilu huwa skont il-ligi.

Biex
tkompli taggrava s-sitwazzjoni, jekk utent jinstab li huwa qed juza diesel li
m'huwiex tal-livell accettabbli, huwa jkun hati ta' reat kriminali b'penali
f'forma ta' multa ta' bejn Euro 10,000 u Euro 69,800 u/jew prigunerija ta'
terminu sa massimu ta' 18-il xahar.

Il-GRTU
ghandha f'idejha kaz ta' membru taghha li gie mressaq il-Qorti Kriminali fuq
akkuza ta' din in-natura, u cioe talli uza diesel b'livell ta' sulphur
eccessiv, u dan ser jidher quddiem l-Qorti Kriminali fil-granet li gejjien.

Ghal dan
l-ghan l-GRTU tablet l-intervent tal-Onorevoli Konrad Mizzi  bil-ghan li tinstab soluzzjoni qabel ma jigu
rapurtati kazijiet ohra.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).