SME Chamber

Il-GRTU titlob investigazzjoni dwar it-tariffi tal-Portijiet u tistenna azzjoni mill-Gvern

Il-GRTU tinnota b’dispjacir li waqt li l-kummercjanti u l-esportaturi Maltin ghadhom ihallsu tariffi esagerati ghall- hrug u dhul ta containers mill-portijiet Maltin bi sfida ghall-weghdi kollha li ilhom isiru s-snin li dawn it-tariffi ser jonqsu, min hu responsabbli ghadu lanqas biss beda jifhem x’suppost kellu jaghmel. Ic-Chairman tal-Malta Maritime Authority Dr. Marc Bonello, li huwa il-bniedem inkarigat mir-Riforma li l-Gvern ikkommetta li jwettaq fil-Portijiet Maltin biex jaghmilhom irhas ghall-kummercjanti u esportaturi u aktar efficjenti, jghid li it-tariffi qed jonqsu meta fil-fatt qed jgholew. Issa Dr. Bonello qed jahseb li t-tariffi qed jgholluhom l-Burdnara( Cargo Hauliers). Din mhux biss hi hrafa izda wkoll turi debolezza kbira minn naha ta’ Dr. Bonello dwar il-fatti veri dwar it-tariffi tal-portijiet.

Il-GRTU tinnota b’dispjacir li waqt li l-kummercjanti u l-esportaturi Maltin ghadhom ihallsu tariffi esagerati ghall- hrug u dhul ta containers mill-portijiet Maltin bi sfida ghall-weghdi kollha li ilhom isiru s-snin li dawn it-tariffi ser jonqsu, min hu responsabbli ghadu lanqas biss beda jifhem x’suppost kellu jaghmel. Ic-Chairman tal-Malta Maritime Authority Dr. Marc Bonello, li huwa il-bniedem inkarigat mir-Riforma li l-Gvern ikkommetta li jwettaq fil-Portijiet Maltin biex jaghmilhom irhas ghall-kummercjanti u esportaturi u aktar efficjenti, jghid li it-tariffi qed jonqsu meta fil-fatt qed jgholew. Issa Dr. Bonello qed jahseb li t-tariffi qed jgholluhom l-Burdnara( Cargo Hauliers). Din mhux biss hi hrafa izda wkoll turi debolezza kbira minn naha ta’ Dr. Bonello dwar il-fatti veri dwar it-tariffi tal-portijiet.

Kull min hu midhla tal-Freeport jaf li n-negozjanti Maltin ilhom ghomor ihallsu, bil-fors, kontribuzzjoni qawwija ghall-iskema tal-pensjonijiet tal-haddiema tax-xatt stevedores u li ilhom ghomor ihallsu ghall-profitti esagerati li l-Cargo Handling ghamlet bla skruplu ta’ xejn u bla kontroll ta’ hadd min fuq it-traffiku kollu ta containers ghas-suq lokali li jaghddi mil-Freeport. Fil-Fond tal-Penzjonijiet tal-haddiema tax-xatt illum hemm Lm10 miljuni kollha mhallsa min-negozjanti Maltin, il-bicca l-kbira minn fuq it-tariffi ta’ containers li jghaddu mill-Freeport. Kulhadd stenna li bir-Riforma fl-ahhar it-tariffi esagerati li kienu qed jithallsu ghax-xoghol tal-Freeport kienu ser jonqsu drastikament.

Meta c-Chairman tal-Malta Maritime Authority u z-zewg esperti li ghandu mieghu nnegozjaw it-tariffi il-godda li ddahhlu fis-sehh fil-Freeport mill- 1 ta’ Lulju 2006, il-GRTU ppredendiet li jkunu, nnegozjati mill-gdid it-tariffi kollha biex waqt li jinatgha dak li hu gust u dovut lill-haddiema tax-xatt (stevedores) issa li l-fond tal-penzjoni taghhom hi l-aktar fond ta’ penzjoni sinjura f’ Malta, il-hlasijiet zejda mghobbija fuq il-kummercjanti jonqsu drastikament. Il-GRTU kienet tippretendi li la spiccat l-Cargo Handling il-profitti kbar li din il-kumpanija kienet taghmel mill-Freeport illum mhux jghaddi b’rigal fis-sena lill-Freeport, izda jitnehhew ghall-kollox u jitgawdew min-negozjanti Maltin bhala tnaqqis drastiku fit-tariffi tal-Freeport. In-negozjanti izda gew imqarqa u minflok dawn il-profitti jinghataw lill-Freeport.

Kieku Dr. Bonello u l-Kumitat tieghu kienu kapaci jinnegozjaw dak li n-negozjanti Maltin ippretendew minnhom kieku it-tariffi tal-Freeport illum naqsu ta l-anqas b’35% u xorta wahda l-haddiema tax-xatt u l-Freeport kienu jkunu hadu prezz gust. Minflokk in-negozjanti Maltin illum qed ihallsu tariffi ghola milli kienu jhallsu qabel. Affarjiet li ma jitwemnux!

U Dr. Bonello ghajjar l-GRTU li ma tafx taghmel is-somom. Il-GRTU is-somom taf taghmilhom. Il-GRTU tippretendi li s-somom taf taghmilhom wkoll il-Kamra tal-Kummerc u l-FOI. Izda dawn minflokk li indunaw minn kmieni il-passata li kienu qed jghadduhom dwar it-tariffi portwali, qaghdu fuq l-weghdiet fierha ta min mhux kapaci jinnegozja u flok support lil GRTU, hargu jajru lil GRTU.

In-negozjant Malti ghandu dritt ikun jaf il-fatti. In-negozjant Malti ghandu dritt jitlob lil Dr. Bonello, bhala l-ghassies pubbliku tieghu, biex jippublika it-tariffi kollha, linja b’linja, biex kullhadd ikun jaf, lira b’lira, fejn qed immorru l-hlasijiet li jsiru lil portijiet. Mhux gust li waqt li n-negozjanti Maltin jistinkaw kontinwament biex ifendu u jhaddmu l-eluf ta’ Maltin maghhom, haddiehor ippapija minn fuq dahrhom u r-Regolatur Pubbliku, li suppost jaqbez ghalihom, mhawwad u jhawwad.

Il-GRTU mhux ser titlaqha din il-kwistjoni. Il-Burdnara setghu ghamlu bhal haddiehor ghollew it-tariffi taghhom u hallew kollox ghaddej. Taht id-direzzjoni tal-GRTU izda l-burdnara ma ghamlux hekk.

Il-fatti juru li l-burdnara, la llum u lanqas qatt ma ggieldu biex jghollu it-tariffi taghhom. L-argumenti tal-burdnara dejjem kienu biex l-awtoritajiet ma jkomplux jabbulhom pizijiet u xkiel zejjed biex huma jkunu jistghu jaghtu servizz ahjar lil kummercjanti u esportaturi Maltin u bl-inqas prezz. Il-kwistjoni tal-lum dwar l-officju fid-Dwana fix-xatt il-Blet flo Kalafrana, mhiex ghajr sforz iehor mil-Burdnara biex ma jhallux lill-min, ghax-xehha jibqa jghabbi fuq dhar il-Burdnara u jtelfilhom l-efficjenza ta’ xogholhom.

In-negozjanti serji dan kollha jafuh. Il-GRTU ma tistenniex grazzi talli wahedha qed tissielet kontra l-imposizzjoni li n-negozjant qed isoffri mill-awtoriatjiet tal-Portijiet Maltin. Il-GRTU izda tippretendi li ohrajn li jitkellem ghan-negozji jerfghu wkoll ir-responsabbilita’ taghhhom. Issa wara l-Freeport diga beda jberraq dwar it-tariffi tal-Port l-Kbir.

Il-GRTU illum tistenna li l-Prim Ministru jwaqqaf Kumitat ta Esperti biex jinvestiga bis-serjeta’ dak li qed isir dwar it-tariffi tal-Portijiet ghax il-fatti li qed jghaddulu huma zbaljati u ghal dawn l-izbalji kollha qed ihallas il-kummercjant u finalment il-konsumatur Malti. In-Negozjanti Maltin jistennew azzjoni u mhux weghdi fierha.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).