SME Chamber

Il-GRTU titlob ghal revizjoni fis-sistema tal-valutazzjoni tal-proprjeta`

Il-GRTU gibdet l-attenzjoni tal-Ministru Dr Tonio Fenech u l-Ministru Dolores Christina ghall-kwistjoni serja li l-membri taghha mis-settur tal-kostruzzjoni u l-izvilupp ghandhom mall-Ufficcju tat-Taxxi Interni (Monte di Pieta').

 

Il-kwistjoni tirrigwarda z-zmien li fih xoghol gewwa sit tal-kostruzzjoni jigi stmat ghal finijiet ta' taxxa. L-Ufficcju tat-Taxxi Interni ma jorbotx lill-kuntrattur jibdiex x-xoghol jew le fil-gurnata prevvista fil-permess mahrug mill-MEPA, izda meta jibghat l-Perit mill-Ufficcju tat-Taxxi Interni sabiex jevalwa l-proprjeta', jevalwawha fuq dak li jsibu.

Din s-sitwazzjoni tigri meta l-kuntrattur jinqabad fi zmien hazin bhal ma hi ghaddejja l-industrija tal-kostruzzjoni bhalissa. Ix-xoghol hu skars u l-kuntrattur ma jaffordjax izomm in-nies bil-paga u bla xoghol sakemm jasal fuq il-post il-Perit sabiex jaghmel valutazzjoni tal-proprjeta'. L-alternattiva hi li  jkecci n-nies, haga li l-ebda kuntrattur m'ghandu jkun kostrett li jaghmel.

Il-GRTU mhiex qed tirreferi ghal xoghlijiet ta' kontroversja, jekk jsirux jew le izda xoghol normali li ghalihom jkun lest li jerfa' r-responsabbilta' l-kuntrattur. Li qed jigri illum huwa li l-Periti nkarigati minn dan ix-xoghol qeghdin jistmaw sit ta' kostruzzjoni meta jmorru fuq il-post, gieli xhur shah wara li jkun sar kuntratt, minghajr ma jaghtu kaz (1) liema xoghilijiet kienu saru wara l-kuntratt jew (2) f'kaz ta' bejgh ta' sit mibdi, minghajr ma jaghtu kaz min mill-bejjiegh jew ix-xerrej ikun wettaq dak ix-xoghol.

Il-GRTU qalet li hi disposta li tiltaqa' ma min hu ikkoncernat biex tinhadem sistema aktar adatta u fl-istess hin titlob l-intervent taghkom biex din is-sitwazzjoni titranga.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).