SME Chamber

Il-GRTU Tistenna Spjegazzjoni Dettaljata Dwar ic-Cifri tat-Tkattir tal-GDP

 Il-GRTU ghaddiet kopja tal-istudju ppreparat mil-Professur Joe Falzon, fil-kapacita' tieghu ta' Professur tal-Ekonomija fl-Universita ta' Malta, lic-Chairman tal-Awtorita' ta' l-Istatistika, Reno Camilleri li huwa r-Regolatur Pubbliku b'responsabbilita' taht il-ligi li jara li l-Kap tal-NSO (li fic-cirkostanzi ta' llum huwa l-istess Reno Camilleri) qed ihaddem dawk il-metodi li jizguraw li c-cifri dwar statistika nazzjonali, b'mod partikulari dawk li jirrigwardjaw l-Prodott Gross Nazzjonali, huma korretti ppublikati huma korretti u verifikabbli.

 Kuntrarjament ghal dak li ntqal pubblikament mic-Chairman tal-Awtorita' ta' l-Istatistika, illum mhux vera li hu possibli li min irid jivverifika c-cifri pubblikati jista' jaghmel dan bla xkiel.

Il-GRTU sostniet kemm il-darba li diment li l-accessibilita' ghall-metodi u l-ghodod uzati mill-NSO fil-formolazzjoni ta' l-istatistika li l-istess NSO tipproduci hi michuda u mhix disponibbli on-line verifika vera u f'hin reali ma tistax issir minn hadd barra l-Ufficjalita' ta' l-NSO. Il-GRTU ssostni li ghodod importanti importanti ta'-istatistika bhal dawk imsejha deflators ghandhom ikunu disponibbli u accessibli u tispicca s-sitwazzjoni li tirrenja llum li hadd barra l-NSO mhu nfurmat kif jinhaddmu, b'liema metodu jintuzaw u ezattament liema cifri jintuzaw bhala deflators. Illum hadd ma jista jghid li l-NSO tahdem b'mod trasparenti. Illum laqas baqgha l-access ghar-Regolatur Pubbliku indipendenti ghaliex l-istess ufficjal Pubbliku li jokkupa l-pozizzjoni ta' Regolatur Pubbliku jokkupa wkoll l-pozizzjoni ta' Chief Executive Officer tal-NSO. Illum is-sistema tal-gbir u pubblikazzjoni tal-istatistika nazzjonali taghna suppost li wasslet fi stat fejn mhux biss m'ghandux jibqa' cifri li dwarhom jkun hemm dubju, imma fejn b'mod trasparenti u elettroniku wiehed jista bil-liberta' shiha jara x'metidologija qed tintuza, x'ghodod statistici qed jintuzaw u x'inhu l-valur ta' dawn l-ghodod, kif ukoll id-dettalji kollha mehtiega u li mhumiex ta' natura privata u kunfidenzjali, biex kull min jidhol elettronikament biex jifli jew jaghmel uzu mill-istatistika nazzjonali, ikun jista' jaghmel dan bla xkiel, kif inhu xieraq fi stat fejn l-eGovernment hu process avvanzat u aggornat.

 

Il-GRTU llum kitbet lic-Chairman tal-MCESD biex ilaqqa l-Kunsill biex:

 

  1. Tigi spjegata precizament  kif qed titthaddem l-istatistika biex ikun ikkalkulat ir-Real Gross Domestic Product.
  2.  Tkun spjegata u jinghataw dettalji precizi dwar liema deflators qed jintuzaw, kif jinhaddmu u l-valur taghhom.
  3. Biex il-Price Index Monitoring Board, li jaqa' taht l-Awtorita' ta' l-Istatistika, u li fih hemm ir-rapprezentanti tal-MCESD, jibda jkun ukoll l-Kumitat Konsultattiv tal-imsiehba socjali dwar id-deflators kollha hu mhux sempliciment ir-Retail Price Index
  4. Biex ikun assigurat li r-rapprezentanti tal-MCESD fuq dan il-Kumitat konsultattiv, kif ukoll r-rapprezentanti tal-MCESD fuq l-Awtorita' ta' l-istatistika jkunu regolarment infurmati dwar il-pozizzjoni ta' l-imsiehba socjali membri ta' l-MCESD fuq id-diversi kwistjonijietv li jolqtu lis-setturi rapprezentati minnhom, u li dawn l-istess rapprezentanti jirrportaw regolarment u b'mod strutturat dwar ix-xoghol taghhom bhala rapprezentanti tal-imsiehba socjali membri tal-MCESD
  5. Biex l-MCESD jinghataw dettalji dwar x'inhu jsir biex tinhatar persuna adatta ghall-Kap Ezekuttiv ta' l-Ufficju Nazzjonali ta' l-Istatistika biex fl-iqsar zmien possibli jerghu jkunu sseparati l-funzjonijiet ta' Regolatur Pubbliku u ta' Kap Ezekuttiv.

Il-GRTU talbet lic-Chairman tal-MCESD biex ghall-Laqgha bl-Agenda kif mitluba jattendi c-Chairman u l-Bord kollu ta' l-Awtorita tal-Istatistika.

Paul Abela

President

 

Mhemuza ma din l-istqarrija qed nibghatlek ukoll kopja li ntbaghatet lic-Chairman tal-MCESD

 

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).