SME Chamber

Il-GRTU tispjega dwar il-hlasijiet tal-portijiet u l-kwistjoni tal-Burdnara dwar l-ufficju

Il-GRTU tirrispetta l-opinjoni ta’ kull korp kostitwit specjalment dawk li bhal GRTU jirraprezentaw l-intraprizi Maltin izda thoss li l-FOI u l-Kamra tal-Kummerc ghagglu jikritikaw lil GRTU minghajr ma flew il-fatti sewwa

Il-GRTU tirrispetta l-opinjoni ta’ kull korp kostitwit specjalment dawk li bhal GRTU jirraprezentaw l-intraprizi Maltin izda thoss li l-FOI u l-Kamra tal-Kummerc ghagglu jikritikaw lil GRTU minghajr ma flew il-fatti sewwa.

Il-GRTU tghid li sfortunatament organizazzjonijiet ohra ghadhom ma fehmux sew x’qed jigri f’pajjizna fuq kwistjonijiet li ghandhom x’jaqsmu mal-Portijiet. Il-verita li harget mill-kwistjoni li l-GRTU ghandha bhalissa dwar il-Freeport turi bic-car
1. li l-Freeport li llum jikkmanda 80% tal-kummerc minn u lejn Malta ma jista’ ghalih hadd
2. li r-Regulatur li suppost qieghed hemm biex jiddefendi l-interessi ta’ dawk kollha – kummercjanti, esportaturi, burdnara, service providers u konsumaturi – li jridu mill-Freeport, hu interessat biss li jiddefendi lil Freeport.

Il-GRTU m’ghandha l-ebda dispute mal-Gvern izda tistenna li l-Gvern jirrimedja ghal dak li qed isir u jsib soluzzjonijiet ghall-inkwiet zejjed li nholoq. Mhux il-GRTU jew il-Burdnara holqu l-inkwiet. L-inkwiet holqu min qabad u impona.

Il-fatti llum juru bic-car li r-rati ghal kull container li l-kummercjanti jridu jhallsu ser joghlew u hi l-GRTU biss, f’isem il-kummercjanti Maltin, li qed tirresisti kontra dan l-abbuz. Kull min irid ikun jaf il-fatti dwar il-hlasijiet facli jkun jaf: ikellem lil Portijiet u ikellem lil agenti tal-vapuri u jkun jaf li dak li qed tghid il-GRTU, hu verita u li haddiehor qed ihawwad jew jithawwad. Il-verita sa llum, hi bil-provi, li r-rati bejn Port u Agenti gholew sew ghal kull container.

Aghar minn hekk izda jidher car li lil Freeport ma jista’ ghalih hadd: il-GRTU ppruvat kollox biex tizgura li l-Freeport, wara li ggarantewlu aktar minn Lm800,000 fis-sena aktar milli qatt dahhal u dan ghas-spejjez tal-kummercjanti, esportaturi u finalment il-konsumaturi u l-haddiema Maltin jaccetta bhala kundizzjoni li joqghod ghal dak li jghidlu l-Gvern fl-interess ta’ kulhadd. Il-GRTU issostni bis-sahha, li l-esigenzi tal-ekonomija Maltija ghandhom jigu l-ewwel, u mhux l-esigenzi tal-kumpanija barranija setghana li tmexxi l-Freeport, mhux importanti. Il-GRTU temmen li anke ghal FOI u ghall-Kamra tal-Kummerc dan hu importanti. Izda filwaqt li haddiehor jitkellem biss, il-GRTU tiehu l-passi.

Il-kwistjoni li qajjmet il-GRTU dwar l-Ufficju tal-Hlasijiet hi konformi mal-politika tal-Gvern, imhabbra mill-Ministru tal-Portijiet Censu Galea, li l-Maritime House fil-Port il-Kbir tkun il-“one stop shop” ghas-servizzi portwali kollha. Meta l-Freeport qabad minn jheddu u bla ftehim ma hadd garr l-Ufficju tal-Hlasijiet lejn Birzebbuga mill-Marsa, il-Freeport sfida mhux biss lil burdnara u lil kummercjanti izda sfida lil Gvern u l-politika dikjarata tal-Gvern.

Il-GRTU avzat minn qabel li din ma kienetx accettabli. Il-GRTU ghamlet Konferenza Stampa nhar is-Sibt l-1 ta’ Lulju u qalet car u tond x’ser ikunu l-konsegwenzi. Il-GRTU ghamlet aktar minn hekk – zgurat li d-Dwana lesta toffri facilitajiet lil Freeport biex sakemm isiru arrangamenti ohra accettabbli l-Ufficju tal-Hlasijiet isir fl-aktar post komdu u sigur possibbli – fl-Ufficini tad-Dwana, ix-Xatt il-Belt. Il-Freeport ghalhekk mhux vera li ma kellux alternattiva: kellu l-ahjar option ta’ “one-stop shop” fiz-zona fejn hemm is-servizzi l-ohra kollha portwali.

Izda hadd fl-awtorita ma ndenja ruhu jghid lil Freeport iregggha kollox lura u l-affarijiet isiru kif suppost li dejjem saru: b’negozjati madwar mejda. Issa ghax il-GRTU ma toqghodx ghal dan il-loghob u lil GRTU ma jintimida hadd u hadet azzjoni kontra l-ingustizzja u l-imposizzjoni, haddiehor qiesu li beda jiccaqlaq.

Il-protesta tal-GRTU ilha sejra mill-1 ta’ Lulju u ghadha sejra. Il-GRTU laqqghet lil Burdnara dalghodu, wara l-Main Gate tal-Freeport u spjegatilhom l-izviluppi u l-alternattiva li tezisti flok l-imposizzjoni tal-Freeport. Il-Burdnara iddecidew li zgur mhux fl-interess taghhom u lanqas tal-klijenti taghhom li l-Freeport jithalla jaghmel li jrid. Il-Burdnara assiguraw lil GRTU li hekk kif tinstab soluzzjoni gusta huma jahdmu bil-lejl u bi nhar biex ix-xoghol fil-Freeport jigi lura ghan-normal fl-inqas zmien possibbli biex kulhadd ikun moqdi, izda l-Freeport irid jibda jaghti kazhom u mhux jghoddos rasu u ma jimpurtah xejn minnhom. Ghalhekk huma ddecidew li ser ikomplu jirrifjutaw li joperaw mill-ufficju l-gdid ta’ Birzebbuga meta tesisti alternattiva semplici fid-Dwana, il-Belt. Huma appellaw lil Gvern biex jindahal direttament u jordna lil Freeport iregggha lura d-decizjoni zbaljata li hadu u li hi l-kawza ewlenija tal-inkwiet li nqala.

Il-GRTU qed terga’ tappella lil Gvern biex ma jhalliex lil Freeport jibqa’ jaqla’ dan l-inkwiet kollu ghall-interessi tieghu. Din li kull tant zmien il-Freeport jaqalghu xi haga gdida li ggib l-inkwiet trid tinqata.

Il-GRTU ssostni li dak li qed jaghmlu l-Burdnara hu fl-interess ta’ kulhadd u mhux taghhom biss. Jekk il-Freeport jithalla jaghmel li jrid bla hadd mhu kapaci jiqaflu u bla ebda Regulatur Pubbliku serju fejn wiehed jista’ jappella allura mhux il-Burdnara u l-Kummercjanti u l-esportaturi biss, izda ahna lkoll nkunu tlifna. Il-GRTU issostni li l-Freeport inghata lil kumpanija barranija izda Malta ghadha taghna u l-Freeport hu parti minn Malta. Il-GRTU ma tiddejjaqx tieqaf b’mod iebes illum biex ghada jkun ahjar anke jekk ikollna nsoffru kritika ngusta minghand min suppost li jaf ahjar.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).