SME Chamber

Il-GRTU tirsisti ghal Bidla fis-Sistema tal-Objections imressqa quddiem il-MEPA

Qieghed nibghatlek kopja tat-talba tal-GRTU lil
Ministru Pullicino dwar dan is-suggett. Tista’ tippubblikaha. Ghal aktar
dettalji cempel lil President tal-Property Developers Section tal-GRTU – Mr
Sandro Chetcuti fuq 99492095.


 

31 ta’ Mejju 2007

Objections lill-MEPA

Ghaziz
Ministru,

 

Kif inti
taf tajjeb il-Gvern ghaddej bi process li jhaffef is-sistemi burokratici u li
johloq dak l-ambjent gust fejn min ikollu kwistjoni li jrida tinqata
b’gustizzja, il-process ikun maggel u burokratikament hafif biex mhux biss
jitnaqqsu l-ispejjez imma wkoll dak li jkun jiehu haqq malajr. Saru riformi
kbar fil-Qrati u illum r-ruzultat qed jidher ghas-sodisfazzjon ta’ kullhadd.
Principju li thaddem sew fir-riforma tal-Qrati hu li ghalkemm il-gustizzja hi
miftuha ghal kullhadd huma x’inhuma il-mezzi finanzjarji tieghu, pero hadd ma
ghandu jippretendi li xi haga issir b’xejn bi dritt akkost li din tohloq
pizijiet zejda fuq il-burokrazija gudizzjarja u aktar u aktar fuq min ikollu
kaz genwin ghaliex ikollu joqghod jistenna sakemm il-processi gudizzjarji
jizgumbraw mil hafna kawzi intutli.

 

Il-GRTU
qed tappelllalek biex tibda l-process biex jitnaddaf ukoll il-process ta’
accetazzjoni u kunsederazzjoni ta’ objections
li jitressqu quddiem il-MEPA. Ma jistghax ikun li tibqa tithaddem is-sistema
fejn kull min irid, ghax b’xejn, jaqbad u jfajjar oggezzjoni, irrespettivament
jekk Prima Faciaobjections
bla mertu ta’ xejn li jsiru biss biex jostakolaw u jdahhlu lill-izviluppatur fi
nfieq zejjed kawza tad-dewmien bla bzonn fi zmien meta d-dewmien qed iqum
dejjem aktar fi nteressi bankarji, spejjez ta perizji u hafna xkiel zejjed. ghandux ragun jew
le. Qed ikunu hafna u hafna l-

 

Il-process
ghandu jkun li min ghandu kaz genwin, ikollu d-dritt li jressqu basta jhallas
ghall-inkovenjent amministrattiv u burokratiku illi jkun ser johloq. Fejn hemm
il-kaz ta’ htiega ta’ assistenza sussidjata, ghandhom jinholqu wkoll
il-profidimenti apposta imma kull min mhux fuq xi forma ta’ assistenza socjali
m’ghandux jippretendi li ghandu xi dritt li jfajjar objection bla hlas.

 

Il-GRTU
tappellalek biex fil-waqt li zzomm dejjem quddiem ghajnejk
il-konsiderazzjonijiet ta’ gustizzja, tnehhi bla aktar telf ta’ zmien
l-okkazjonijiet kollha fejn, ghax b’xejn, dak li jkun ikollu d-dritt li
jostakola u jikkawza dewmien u danni bla bzonn. Il-GRTU diga kitbet
lic-Chairman tal-MEPA fejn talbet laqgha mad-dirigenti tal-MEPA ha tiddiskuti
din il-kwistjoni. Nixtiequ ukoll laqgha mieghek halli nispjegawlek aktar
fid-dettall il-htiega urgenti ghar-riforma li qed nitlobuk. Din it-talba mhux
qed issir biss f’isem l-izvillupatturi li l-maggoranza taghhom huma membri
tal-GRTU, imma f’isem dawk kollha li mhux ghall-skop kummercjali, imma biss fuq
titlu kummercjali isibu ruhhom imxekkla minn min facli ghalieh li jabbuza
mis-sistema kif inhi illum irrespettivament mill-hsara li jkun qed jinponi fuq
hadd iehor.

 

Inselli ghalik

 

Paul Abela

President

GRTU

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).