SME Chamber

Il-GRTU tiproduci servizz ghall-Rekuperu tal-VAT fuq infieq f’pajjizi fejn tahdem it-taxxa tal-VAT

Bis-sahha ta’ partnership li gie ffirmat bejn l-GRTU u
t-Transfinance issa l-GRTU tkun tista tghin lin-negozjanti Maltin biex f’metodu
semplici jkunu jistghu jaghmlu l-applikazzjoni ghall-infieq fuq taxxa li
ghandhom dritt jehduh lura.

 

Dalghodu l-GRTU habret skema li ser
tkun disponibbli ghall-imsiehba tal-GRTU u negozji ohra li jaghmlu nfieq fi
vjaggar, akkomodazzjoni, fieri, konsulenzi u nfieq iehor li fuqhom tinqabad
l-VAT u fejn in-negozjant Malti isibha bi tqila biex jitlob refund.

 

Il-President tal-GRTU, Paul Abela
spjega li dan hu servizz iehor fis-sensiela ta’ servizzi li l-GRTU qed tipprovdi
lill-komunita kummercjali biex tghinhom dejjem aktar jiffacilitaw
l-integrazzjoni taghhom fis-suq kbir ewropew. Dr. H.J.H Linneman membru
tal-International VAT Association u fundatur tat-Transfinance spjega kif
fil-prattika negozjant Malti permezz ta’ dan l-partnership jista issa jibda
jiehu lura hlasijiet li jkun ghamel fuq taxxa anke f’hafna cirkustanzi fuq taxxa
li thallset u ma gietx migbura fix-xhur u s-snin li
ghaddew.

 

L-Onor. Edwin Vassallo, Segretarju
Parlamentari ghan-Negozji z-Zghar spjega l-importanza ta’ ftehim bhal dan
ghaliex issa jkun zball jekk wara x-xoghol kollu li sar biex Malta tintegra
s-sitemi taghha ma dawk ta’ l-Unjoni Ewropeja n-negozjant Malti joqghod lura
ghax ma jkollux l-ghodod adatti li jghinuh jikkompeti b’mod
effettiv.

 

Il-Konferenza ta’ dalghodu li
nzammet fil-kwartieri tal-GRTU fil-Borza l-Qadima Triq ir-Republika, l-Belt
Valletta, tkellem ukoll id-Direttur Generali tal-GRTU Vince Farrugia fejn spjega
kif il-GRTU illum qed tibni organizzazjoni li trid twassal n-negozjant Malti
biex ikollu l-assistenza professjonali kollha mehtiega u bi prezz adekwat biex
jirristruttura l-istruttura ta’ nfieq tieghu halli jkun jista jikkompeti b’mod
aktar effettiv. Il-GRTU ser tibqa l-vuci qawwija tal-SMEs ta’ pajjizna imma ser
issir dejjem aktar ukoll organizzazjoni ta’ sostenn lill-Business Malti biex
ikun iktar kompetittiv.

 

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).