SME Chamber

Il-GRTU tipprotesta kontra r-rati godda ta’ hlas imposti mill-Freeport

Il-Burdnara minn Tnejn 3ta’ Lulju 2006 mhux ser jaccettaw li jhaddmu r-rata ta’ hlasijiet godda.

Il-Burdnara minn Tnejn 3ta’ Lulju 2006 mhux ser jaccettaw li jhaddmu r-rata ta’ hlasijiet godda.

Bis-sistema tat-tariffi kif kienet sa issa, kull importatur kien qieghed ihallas :

Container 20ft : Lm 93.25 bhala terminal handling charges u Lm 38.53 bhala cargo handling charges total ta’ Lm 131.78

Container 40ft : Lm 136.25 bhala terminal handling charges u Lm 77 bhala cargo handling charges, total ta’ Lm213.31

Bit-tariffi l-godda li gew imhabbra l-bierah l-importatur qed jigi jintalab ihallas Lm 92.15 ghal 20ft u Lm 152.79 ghal 40ft.

Il-problema hija li sakemm ma jintlahaqx ftehim mall-agenti, dawn se jibqghu japplikaw l-istess terminal handling charges ta’ Lm 93.25 u Lm136.25 u ghaldaqstant kull container ser jhallas Lm185 u Lm288 ghal 20/40ft

Ghall-esportazzjoni minn Lm74.25 u Lm 127.25, ir-rati li se jithallsu ser jkunu Lm 142 u Lm 226.

Barra minn dan kollu l-burdnara qed ikunu mgeghla jmorru jhallsu fl-Ufficcju l-gdid li nfetah fil-Freeport minflok tal-Marsa.

Din hija nkonvinjenza kbira ghall-burdnara u ghalhekk qed jitolbu li jinfetah immedjatament Ufficcju fil-Marsa li huwa c-centru tal-attivitajiet u hlasijiet marbuta mall-portijiet.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).