SME Chamber

Il-GRTU tipprotesta kontra l-implimentazzjoni tal-Late Payment Directive mill-lum l-1 ta’ Lulju 20

Il-GRTU tipprotesta kontra l-implimentazzjoni tal-Late Payment Directive mill-lum l-1 ta’ Lulju 2005 bla pjan ta’ Mitigazzjoni favur n-negozji z-zghar

Il-GRTU tipprotesta kontra l-implimentazzjoni tal-Late Payment Directive mill-lum l-1 ta’ Lulju 2005 bla pjan ta’ Mitigazzjoni favur n-negozji z-zghar

l-Legal Notice 233/2005, Att Dwar L-Unjoni Ewropea (KAP. 460) Ordni ta’ l-2005 li jemenda l-Kodici tal-Kummerc li ddahhal fl-ezekuzzjoni f’Malta wkoll id-Direttiva Numru 2000/35/EC tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ Gunju, 2000 u li timponi penalitajiet kontra l-hlas tardiv f’operazzjonijiet kummercjali, fiha l-vantaggi ghan-negozji li qed idumu x-xhur, jekk mhux is-snin, biex jithallsu, u l-GRTU – l-Malta Chamber of Small and Medium Enterprises – dwar dan ilha titkellem, izda L.N 233/05 izzid bil-kbir il-pizijiet fuq hafna u hafna negozji zghar. Dawn in-negozji iridu jgorru dawn il-pizijiet godda b’zieda ma ruxmata pizijiet li diga ghandhom. Hafna negozji zghar illum ma jhallsux imghax fuq il-kreditu tan-negozju li jiehdu minghand dawk li jfornuhom, filwaqt li issa ser ikunu mgeghla jhallsu 10% fuq dawn il-krediti jekk ma jithallsux fi zmien xahar. Dawn il-pizijiet aktar iva milli le, fic-cirkustanzi tal-lum, ser jingarru mis-sidien tan-negozji ghax jew bhal fil-kaz tal-ispizeriji, il-profit margins huma fissi, jew inkella is-suq hazin tal-lum ma jiflahx zidiet fil-prezz tal-prodott. Fejn is-suq jiflah dawn ser jirriflettu f’zidiet fil-prezzijiet.

Il-Gvern isaqsi ghaliex l-inflazzjoni tiela xahar wara xahar u jwahhal fil-kummercjanti. L-ewwel jghabbi l-pizijiet wiehed wara l-iehor u wara jsaqsi ghaliex il-prezzijiet jgholew

Il-GRTU kienet tistenna li qabel ma l-gvern ghaggel u implimenta, kellu l-ewwel ikejjel l-impatt ekonomiku u wara flimkien mal-GRTU jfassal pjan biex jimmitiga l-impatt hazin ta’ dan l-Avviz Legali. Izda konsultazzjoni mall-GRTU ma saritx u jekk sar xi pjan ta’ mitigazzjoni dan sar biss biex ikun imhares l-interess tal-gvern stess u mhux tas-sidien tan-negozji zghar Malti

Il-GRTU tibqa issaqsi fejn hi l-istrategija ekonomika ta’ dan il-gvern?

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).