SME Chamber

IL-GRTU TIPPROTESTA KONTRA D-DECIZJONI TAL-MINISTRU JESMOND MUGLIETT DWAR IL-PONT MANWEL DIMECH.

IL-GRTU TWIDDEB LIL
MINISTRU "ISMA X'INHUMA JGHIDULEK IS-SIDIEN
TAN-NEGOZJI"

 

Il- GRTU
tqies li l-ordni li ta l-Ministru Jesmond Mugliett lil kuntrattur biex minn nhar
l-Erbgha jibda jkisser l-korsija li s'issa kien ghaddej it-traffiku minnha wara
li kienet issahhet ghal ta’ l- apposta biex tiflah it-traffiku, bhala decizjoni
zbaljata u arragonanti. Hi decizjoni  ta'
sfida lis-sidien tan-negozji kollha ta’ San Gijan, Paceville u l-inhawi
tal-madwar.

 

'Inkredibbli
li bla ma l-anqas kellu d-dicenza jitkellem maghna, il-Ministru qabad u ha
decizjoni bhal din", ikkummenta Vincent Farrugia, Direttur Generali tal-GRTU.
"Jien tkellimt mar-rapprezentanti tal-hwienet ta' Bay Street u tat-toroq fejn
hemm l-aktar hwienet, u Philip Fenech, Vici-President tal-GRTU, tkellem
mas-sidien tal-postijiet tad-divertiment, ma’ tal-bars u tar-restoranti u kollha
fehma wahda, jghid Vincent Farrugia.

"Tkissirna
s-sena l-ohra u s-Sajf kollu, issa mhux behsiebna nsoffru matul il-festi li
gejjin wkoll ghax il-klijenti jevitaw li jigu dawn
in-nahat".

"Hekk
jitkellmu s-sidien tan-negozji", ikompli Vince
Farrugia.

 

Il-GRTU
tqies li l-Ministru Mugliett u l-ADT abbuzaw mill-fiducja tas-sidien
tan-negozji. Huma emmnu zbaljatament li l-Ministru u l-ADT kienu kapaci jmexxu
dan il-progett kif originarjament ippjanat. Sfortunatament kien jidher car
mit-tqanzieh u lajma li bih beda jsir ix-xoghol, li l-progett kien se jibqa’
jgebbed bl-aktar mod insapportabbli u stennew li l-awtoritajiet jiccaqilqu
bis-serjeta. 

 

Issa hi vera
bla sens ghalhekk li l-Ministru flok li japologizza mas-settur privat
ghall-hsara bla qies li ikkawzalu b'dan id-dewmien kollu li l-Ministru minn fuq
jghid li la s-sidien qaghdu ghaliha qabel issa jkollhom ikomplu jissaportu
aktar. Din hi insensittivita ghall-wegghat tan-nies li l-ebda Ministru m'ghandu
jhaddem.

 

"Il-GRTU
tistenna li l-Ministru bla aktar telf ta' zmien jitkellem mal-GRTU qabel jibda
jkisser l-korsija u jara kif jhaddem iz-zewg korsiji matul iz-zmien tal-festi u
wkoll  jiftiehem kif minn issa l-hemm
idahhal is-settur privat fil-monitoring tal-progett biex ix-xoghol jsir u
jitlesta sa data miftehma. Jekk il-Ministru jonqos li jaghmel hekk, il-GRTU
twiddbu pubblikament li ser ikollu l-inkwiet
mal-GRTU.

 

"ll-Ministru
l-fiducja tal-GRTU fuq dan il-progett tilifha. Issa jrid jerga’ jakkwistaha
b'azzjoni miftehma u accettabbli. ll-bqija l-konsegwenzi ghalih" iwissi Vince
Farrugia f'isem il-GRTU u l-komunita kummercjali ta’ San Giljan u
l-inhawi.

 

 

 

 

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).