SME Chamber

Il-GRTU tipprezenta proposti ghat-tishieh tas-settur tan-Negozji z-Zghar

Il-Mexxejja
tal-GRTU iltaqghu mas-Segretarju Parlamentari fil-Ministeru tal-Finanzi s-Sur
Tonio Fenech fejn ipprezentaw il-proposti tal-GRTU immirati biex is-settur
tal-intraprizi zghar u medji ta’ pajjizna jinghata l-ispinta li jehtieg. Il-GRTU
qed issostni li l-bicca l-kbira tan-negozji z-zghar ta’ pajjizna qeghdin taht
pressjoni qawwija. Minn naha wahda hemm il-Gvern u l-Korporazzjonijiet tal-Istat
li biex isolvu l-problemi finanzjarji taghhom qeghdin jghabbu taxxi, hlasijiet,
pizijiet u kundizzjonijiet ohra bla ebda kejl tal-impatt li dawn il-pizijet
kollha qed ikollhom fuq is-settur tal-intraprizi z-zghar. Minn naha l-ohra
d-domanda ghall-prodotti u servizzi hi baxxa u mhux ticcaqlaq il-fuq. Ir-raguni
ta’ dan hu li xejn mhu qed isir biex il-konsumatur u l-haddiem in-partikulari
jkun agevolat biex ikollu aktar flus fl-idejh disponibbli ghax-xiri, fl-istess
waqt l-gvern qed jippretendi li jibqa’ jzid it-taxxi fuq l-konsumatur. Dan kollu
l-GRTU sostniet qed iwassal biex hafna minn negozji illum qed joperaw
bit-telf.

Il-pizijiet qed ikunu assorbiti mis-sidien ghaliex
f’sitwazzjoni ta’ suq hazin ftit huma dawk li s-suq taghhom jippermettilhom li
jghollu l-prezzijiet biex ikopru zidiet fil-pagi, zidiet fil-prezzijet
tad-diesel, tal-licenzji u mpozizzjonijiet ohra. L-effett ta’ dan hu li s-settur
tal-intraprizi z-zghar li jiflah johloq impjiegi godda mhux talli mhux qed izied
l-impjiegi izda qed inaqqas. Il-GRTU issostni li l-assistenzi kollha li l-gvern
semma li gejjien mill-Unjoni Ewropeja mhux veru qed tasal ghand in-negozji
z-zghar ghax l-flus qed imorru kollha ghand il-Gvern u l-korpi statali biex
ikopru n-nefqa pubblika li dejjem qeghda tikber.

Il-proposta ewlenija
tal-GRTU hi li s-sidien jinghataw il-possibilita li joholqu Fond Kapitali
Specjali ghall-izvilupp tan-negozju taghom. Il-flus li jitpoggew f’dan il-Fond
ikunu investiti f’Bonds li l-Gvern johrog ghalihom b’rati ta’ imghax favorevoli
biex jinkoraggihom. Il-flus li l-proprjetarji tan-negozji jzommu f’dawn il-Fond
jkunu hielsa mill-hlas tal-income tax u kull bejgh ta’ proprjeta li d-dhul minna
jidhol f’dan l-Fond jkun ezentat mill-capital gains tax u mit-taxxi fuq
it-trasferiment ta’ proprjeta. Is-sid jkollu hames snin zmien li fihom ikun irid
jinvesti dawn il-Fondi fi progetti godda skond kriterji miftehma. Jekk il-flus
f’dan il-Fond ma jkunux investiti fi progetti li joholqu mpjiegi godda, jkattru
l-livell tat-teknologija u joholqu gid ekonomiku gdid, is-sid jkun obligat li
jhallas it-taxxi kollha li jkun iffranka waqt li l-Fond ikun qed ikun akkumulat.
Il-Bonds li l-gvern johrog jonfoqhom fil-bini ta’ fabbriki u assistenza
lill-intraprizi taht l-iskemi tal-Malta Enterprise. B’din l-iskema l-GRTU temmen
li s-sid jkollu l-akbar incentiv li jhaddem flusu fil-holqien ta’ gid u xoghol
gdid. Kull skema li s’issa haddem il-gvern biex ihajjar investiment gdid
mill-impredituri z-zghar ftit li xejn hadmet ghax ma kienux skemi imfassla
bl-incentivi gusti u saru bla ebda konsultazzjoni u minghajr ma taw kaz
tal-kummenti tar-rapprezentanti tan-negozji z-zghar.

Il-GRTU resqet
Memorandum dwar il-proposti li qed taghmel bhala parti mill-kampanja immirata
biex iggieghel lill-Gvern u s-sistema burokratika tahseb bis-serjeta fin-negozji
z-zghar ta’ pajjizna.

Id-diskussjoni mas-Segretarju Parlamentari
fil-Ministeru tal-Finanzi saret fil-bidu tal-preparattivi ghall-Budget 2005 biex
il-Gvern ikollu l-hin li jivvaluta u janalizza dak li l-GRTU qed tipproponi.

 

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).