SME Chamber

Il-GRTU tipprezenta Pjan ta’ Hames Snin ghal Ambjent Ahjar

Il-GRTU ipprezentat lil Gvern pjan serju u dettaljat ta’ kif fuq hames snin nghollu il-livell tas-servizz tal-gbir tal-iskart, u nnadfu lil ambjent mill-pjaga ta’ skart li jista’ jigi migbur u reciklat. Biex waslet ghal dan il-GRTU ghamlet konsultazzjonijiet mal-Assocjazzjoni tal-Kunsilli Lokali, mal-Koperattiva tal-Gbir tal-Iskart, mas-sidien tal-kumpaniji tal-iskips, mas-supermarkets, mini markets, grocers, bars, restoranti u stabilimenti ohra, mal-Ministeru tal-Finanzi u tal-Ambjent u mal-Ghaqda tal-Konsumaturi u mal-esperti tal-Eurocommerce fi Brussels u mal-esperti migjuba Malta mill-Gvern taht it-twinning agreement tal-EU u mal- WasteServe.

Il-GRTU qeghda tinnegozja mal-Gvern skema ta’ separazzjoni u gbir ta’ skart bieb bieb li twassal biex fl-iqsar zmien possibbli Malta tkun minn ta’ quddiem nett fl-Ewropa ghall-gbir tal-iskart separat skond id-direttivi Ewropew. Ma jkunx separat u migbur biss l-iskart tal-birer, ilma u soft drinks izda dak kollu li jista’ jingabar.

L-iskema li qed tipproponi l-GRTU tfisser li l-konsumaturi jinghataw boroz apposta li fihom jitpogga l-iskart separat. L-iskart jingabar minn wara bieb in-nies u minn hdejn il-hwienet u negozji bieb, bieb. Darba kuljum jingabar l-iskart imhallat u kull jumejn jingabar l-iskart separat. Min jigbor l-iskart jithallas prezz xieraq biex ikollu l-incentiva li jigbor kemm jiflah u jgorr l-skart separat ghand ic-centri fejn isir ir-riciklagg jew l-ipprocessar ghall-esportazzjoni. B’dan il-mod mhux jingabar biss l-iskart ta’ tlett ditti tal-minerali izda jingabar l-iskart kollu li jista’ jigi separat. Bil-Pjan tal-GRTU tkun ukoll ‘upgraded’ is-sistema tal-gbir tal-iskart li tezisti llum billi jsiru investimenti godda fi trakkijiet u processi tat-tkissir tal-iskart. Il-GRTU trid servizz ahjar lill- komunita kollha u mhux biss lil min hu b’sahhtu.

L-iskema ta’ depoziti fuq fliexken tal-hgieg, plastik, u metal li qed tipproponi id-ditta MDRS li warajha hemm id-ditti ta’ Farsons, Marsovin u tal-General Soft Drinks (Mizzi) ma tahdimx u ma jista’ jkollha qatt is-sapport tal-GRTU u tas-sidien tal-hwienet. Ghalhekk hadd, l-ebda hanut mhu jaqbel maghha.

L-ewwel nett l-iskema ta’ depoziti mfassla minn dawn it-tlett ditti trid tahdem bi flus il-Gvern: grants, self, art u fabbrika imhallsa mit-taxxi tal-Maltin. It-tieni biex tahdem trid monopolju li jkun ifisser li min irid jimporta birer, imbejjed u soft drinks jrid ikollu l-permezz ta’ min ghandu l-post u l-iskema tal-gbir tal-iskart. Din mhux ghajr mossa biex tohnoq il-kompetizzjoni. It-tielet, l-iskema tal-MDRS tghabbi r-responsabilta li llum skond id-Direttiva tal-Unjoni Ewropea u taht il-ligi hi tal-bottlers u tal-importaturi fuq is-sidien tal-hwienet, supermarkets, mini-markets, grocers, wholesalers, bars, restoranti ecc, meta r-retailers taht id-Direttivi Ewropew mhux responsabbli.

Aghar minn hekk izda is-sistema ta’ depoziti tirrikatta lil konsumatur billi zzommlu flusu u biex jehodhom lura jrid joqghod jimla daru bl-iskart u joqghod jigri b’dan l-iskart ghand tal-hwienet u jikkjuja biex jiehu lura flusu minghand tal-grocer jew minghand is-supermarket. Barra dan kollu imbaghad l-irhula taghna jridu jlahhqu ma’ l-izgombru ta’ trakkijiet taz-zibel ta’ gbir normali u l-iehor li ser jakkumula ghand tal-hwienet. L-iskema tal-MDRS hi insult lil tal-hwienet, lil konsumaturi u lil lokalitajiet.

Din il-gennata tal-hwienet ma jriduhiex u jekk tkun imposta tkun rezistita. Il-GRTU diga tat direttivi lil tal-hwienet kollha biex din l-iskema ma jaghtux kasha. Jekk min qed jipproponiha behsiebu jibqa’ ghaddej, il-GRTU tkun kostretta li meta jispiccaw il-monopolju tal-lum u tinfetah l-importazzjoni (Jannar 2008) ghall-birer u soft drinks li mhumiex fil-fliexken “refillable” tordna boycotts kontra min ikun sallab lil tal-hwienet bil-gennata tad-depoziti. Wara Dicembru 2007 tal-hwienet jehilsu mis-sistema tad-deposits u gbir ta’ fliexken li huma msallbin biha llum u mhux ser jitwikkew b’ohra. Il-kompetizzjoni wara l-2008 taghmilha possibbli li jitwarrab min illum ghandu s-sahha li jimponi.

Il-GRTU qed titkellem car daqs il-kristall illum biex ghada hadd ma jghid li ma kienx jaf.

In-nefqa biex issir haga, li flok li ssallab lin-nies ittiehom servizz mill-aqwa, mhix wisq differenti min-nefqa li vvinta min fassal pjan intelligenti ta’ kif ifarfar min fuq dahru ir-responsabbilta li taht il-ligi hi tieghu u jghabbiha fuq il-Maltin kollha, konsumaturi u sidien tal-hwienet. Il-GRTU diga qalet lil Gvern li din mhux ser toqghod ghaliha. Il-Gvern diga qal pubblikament li mhux ser japprova l-ebda skema li ma jkollhiex is-sapport tas-sidien tal-hwienet.

Il-pjan tal-GRTU jahdem u jixraq lil Malta. Il-pjan tal-MDRS hu farsa li aktar ma jkun irtirat malajr aktar ikun iffrankat inkwiet bla bzonn u hela ta’ hin u flus.

Min veru jrid ambjent ahjar triq wahda ghandu: jikkopera biex il-Pjan ghall-Ambjent Ahjar tal-GRTU jithaddem u jirnexxi ghall gid ta’ kulhadd.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).