SME Chamber

Il-GRTU tipprezenta l-Proposta dwar tibdil fil-ligi dwar it-tipjip fil-postijiet pubblici

Delegazzjoni tal-GRTU – Chamber of Small & Medium Enterprises –
immexxija mid-Direttur Generali Vince Farrugia u l-President tal-Hospitality
& Leisure Division tal-GRTU, Mr Philip Fenech, illum iltaqghet mal-Onor. Dr
Louis Deguara, Ministru tas-Sahha u l-ghola ufficjali fil-Ministeru
tas-Sahha.


1. F’din il-laqgha l-GRTU ipprezentat il-proposti taghha
ghall-soluzzjoni miftiehma dwar il-kwistjoni tat-tipjip f’postijiet
pubblici.

2. Il-GRTU issostni li m’hemmx argument dwar l-ghanijiet
tal-Ligi u l-GRTU ikkonfermat li hi wkoll trid li l-pubbliku jkun imhajjar
jaghzel aktar li ma jpejjipx u li jippreferi postijiet pubblici bla
tipjip.

3. Il-GRTU izda tqies li mhux gust li l-bidla tkun imposta b’Ligi
meta f’pajjizna hawn 80, 000 ruh li jpejpu u li hemm eluf fl-istabbilimenti ta’
kull kwalita’ kemm bars, restoranti, kafeteriji, night clubs, discos u hwienet
tal-merca, workshops, fabbriki, agenziji, ufficini u postijiet tax-xoghol ta’
kull kwalita li ghadhom mhux ippreparati u m'ghandhomx il-facilitajiet li
jwettqu dak li qed jimponi l-gvern. Mhux gust ghalhekk li l-Ligi tkum imposta
bl-ghaggla fis-6 ta’ April li gej. Zgur mhux gust li s-sidien tal-postijiet
tax-xoghol kollha ta’ Malta jkun mhedda f’multi esagerati, habs u tnehhija
tal-licenzja jekk ma jwettqux dak li tghid il-Ligi.

4. Il-GRTU, ghalhekk
ipproponiet:

 Sospenzjoni tal-Avviz Legali
 Bidla tal-Avviz Legali
biex jirrikonoxxi d-dritt tas-sid li jiddikjara –
1. Li l-post tieghu hu
kollu non-smoking
2. Li l-post tieghu ghandu non-smoking area u smoking
area
3. Li fil-post m’hemmx non-smoking area
4. Li fil-post m’hemmx
non-smoking area izda hemm apparat ghall-purifikazzjoni tal-arja
B’dan il-mod
is-sid ikollu c-cans li jiddikjara u l-konsumatur ikollu d-dritt li
jaghzel.

5. Il-GRTU ukoll ressqet it-talba f’isem in-negozji z-zghar biex
jinghataw assistenzi finanzjarji jew fiskali mill-gvern biex jkunu jistghu
jdahhlu apparat li jnaddaf l-arja mit-tniggis tad-duhhan tas-sigaretti. Il-GRTU
ma jifilhux din l-ispiza u mhux gust li l-gvern jimponi fuqhom telf.

6.
Il-GRTU appellat lil Ministru biex mill-Ligi jitnehhew il-pizijiet li qed
jitghabbew fuq is-sidien. Il-GRTU insistiet li l-ligi dwar it-tipjip m’ghandhiex
tirfes fuq il-ligi tal-licenzji tan-negozji. Mhux il-kompita tal-Ministru
tas-Sahha li jhedded lis-sidien tal-hwienet u postijiet tad-divertiment bit-telf
tal-licenzja tan-negozji.

7. Il-GRTU insistiet fuq soluzzjoni miftiehem
fl-ahjar interess tal-pajjiz u tas-sahha ghax issostni li l-ligi kif inhi mhux
ser tahdem u l-ghanijiet tal-gvern mhux ser jintlahqu zgur bil-mod ingust li
ghazel il-Ministru tas-Sahha.

8. Il-GRTU issa ser tistenna r-reazzjoni
tal-Ministru tas-Sahha. Il-GRTU izda ser tkompli bil-kampanja taghha kontra
l-imposizzjoni tal-ligi kif imfassla. Il-ligi qed tfassal linja ta’ gwida
lis-sidien tan-negozji biex ittihom direttivi kif ghandhom jahdmu f’kas li
l-ligi tibqa’ ma tinbidilx.

 

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).