SME Chamber

Il-GRTU tippartecipa fit-tielet Summit tas-Settur tal-Intrapriza Zghira u Medja

Il-President
tal-GRTU Charles Busuttil u d-Direttur Generali tal-GRTU Vince Farrugia
ippartecipaw fit-Tielet Summit ghall-Organizazzjonijiet Nazzjonali tal-pajjizi
membri ta’ l-Unjoni Ewropea u li jirraprezentaw lis-setturi tal-artigjanat u
intrapriza zghira u medja. F’dan is-Summit li sar fil-Lussemburgu l-GRTU giet
ipprezentata b’certifikat ta’ full membership mill-Prim Ministru ta’ Lussemburgu
Dr. Jean-Claude Juncker. Dr Juncker kien l-key note speaker tal-Konferenza. Ghal
dawn l-ahhar snin, il-GRTU kienet provisional member ghalhiex l-UEAPME –
l-organizazzjoni Ewropea li tirraprezenta lill-organizazzjoni nazzjonali
tal-intrapriza z-zghira u medja u lis-settur tal-artigjanat hu miftuha biss
ghall-organizazzjonijiet nazzjonali tal-pajjizi msiehba fl-Unjoni
Ewropea.


Fid-diskors tieghu lis-Summit Jean-Claude Juncker spjega
l-importanza enormi ghall-intrapriza z-zghira tal-Ewropa tat–tkabbir tal-Unjoni
ghal 25 pajjiz. Huwa enfazizza l-importanza ta’ dan l-avveniment storiku
fil-kuntest tat-tishieh ta’ l-idejali ta’ paci, stabbilita u ta’ valuri ibbazati
fuq id-demokrazija u l-harsien tad-drittijiet tal-bniedem u tal-koezjoni socjali
li fi hdan l izvilupp ekonomiku konsistenti. Huwa spjega kif pajjizu, l-izghar
pajjiz ta’ l-Unjoni sa ma dahhlet Malta, ha sehem attiv fit-tfassil ta’ l-Unjoni
u fil-process ta’ tkabbir ta’ l-Unjoni.

Kelliemi importanti iehor
fis-Summit kien Dr. Timo Summa, l-envoj tal-Kummissjoni Ewropea ghall-Intraprizi
zghar u medji. Timo Summa spjega l-Agenda Ewropea dwar l-entrepreneurship li
tinkludi l-istrategija tal-Kummissjoni Ewropea ghat-tishieh tas-settur
tan-negozji z-zghar fil-pajjizi li qed jissiehbu.

Id-Direttur Generali
tal-GRTU Vince Farrugia tkellem fuq x’ghandu jsir biex l-Intraprizi z-zghar
jasslu biex ikollhom performance ekonomiku ahjar u jintlahqu it-targets ta’
l-Agenda ta’ Lisbona. L-UEAPME faslet strategija waqt is-Summit li tispjega
x’ghandu jsir biex il-Kummissjoni Ewropea tkun tista verament tiftah
il-potenzjal ghat-tkabbir u l-izvilupp ta’ l-intraprizi z-zghar, l-aktar dawk li
jhaddmu anqas min 10 impjegati.
Is-Summit fassal wkoll manifest biex ikun
spjegat lill-Kandidati kollha li ser jikkontestaw ghall-elezzjoni tal-Parlament
Ewropew fit-12 ta’ Gunju 2004. L-UEAPME qed tinstenna li fil-Parlament Ewropew
il-gdid jkun hemm forza aktar qawwija ta’ parlamentari li jkunu mharga fuq
issues li jolqtu lil intraprizi z-zghar ewropew.

Ghall dan l-ghan il-GRTU
qed issejjah konferenza ghall-kandidati kollha li ser jikkontestaw
ghall-Elezzjoni, fi 12 ta’ Gunju li fija jkun spjegat dan il-Manifest. Din
il-Konferenza ser issir it-Tnejn 3 ta’ Mejju 2004

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).