SME Chamber

Il-GRTU tinforma l-gvern li hi kontra li l-eta’ tal-Irtirar tkun mandatorja ta’ 65 sena

F’laqgha ta’ diskussjoni dwar l-iskema gdida tal-gvern ghall-pensjonijiet li l-Kunsill tal-GRTU kellu fl-ufficini tal-GRTU mal-Ministru Dr Louis Galea u mal-Ministru Dolores Cristina, il-Kunsill tal-GRTU ghamilha cara li l-GRTU ma taqbilx li l-eta’ tal-irtirar ghandha tkun imposta b’ligi ghal 65 sena.

F’laqgha ta’ diskussjoni dwar l-iskema gdida tal-gvern ghall-pensjonijiet li l-Kunsill tal-GRTU kellu fl-ufficini tal-GRTU mal-Ministru Dr Louis Galea u mal-Ministru Dolores Cristina, il-Kunsill tal-GRTU ghamilha cara li l-GRTU ma taqbilx li l-eta’ tal-irtirar ghandha tkun imposta b’ligi ghal 65 sena.

Il-GRTU taqbel li l-gvern ghandu johloq incentivi biex min irid jibqa’ jahdem wara li jkun hallas 40 sena kontribuzzjonijiet socjali u wara li jkun ghalaq 61 sena ikun jista’ jaghmel hekk. Il-GRTU ipproponiet li dawn l-incentivi ghandu jgawdi minnhom kemm il-haddiem kif ukoll min ihaddmu u jridu talanqas ikunu ekwivalenti ghall-hlas tal-kontribuzzjoni socjali plus 10% biex jaghmel tajjeb ghal granet nieqsa l-aktar fuq mard u nuqqas ta’ produzzjoni ta’ nies ta’ eta’ kbira.

Il-GRTU izda tqies li jekk il-gvern jimponi b’ligi li s-sidien ma jkunux jistghu jwaqqfu mix-xoghol lil min ikun ghalaq 61 sena u hallas 40 sena kontribuzzjonijiet dan ikun ta’ dannu kbir ghal hafna intraprizi u negozji zghar u hafna min dawn ikollhom jaghlqu ghax fis-suq kompettiv tal-llum u ghada ma jkunux jistghu jfendu f’hafna oqsma fejn nies ta’ eta kbira ma jibqghux jifilhu ghax xoghol ta’ stress u sforz fiziku li jezistu f’hafna intraprizi zghar.

Barra minn dan il-GRTU issostni li hafna setturi tas-self employed u nies li jmexxu l-intraprizi u negozji taghhom stess, ihossu li mhux possibbli ghalihom li jibqghu jahdmu wara 61 sena eta’ u 40 sena kontribuzzjonijiet.

Il-GRTU ukoll infurmat lil Ministri li hija tqies li l-analizi ekonomika tal-gvern ghal 20 sena li gejjin hi pessimista wisq u bil-proposti tieghu dwar il-penzjonijiet il-gvern qed ikun negattiv izzejjed.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).