SME Chamber

Il-GRTU tiltaqgha mal-Onor. Ministru Dr Austin Gatt

Il-Kunsill tal-GRTU llum iltaqgha mal-Ministru Dr Austin Gatt biex jiddiskuti fid-dettal il-problemi li n-negozji z-zghar mill-oqsma kollha li x-xoghol taghhom jiddependi minn konsum qawwi ta’ elettriku qed jiffacjaw kawza tas-Surcharge imposta mill-gvern. Il-Ministru Austin Gatt spjega l-politika li miexi biha l-gvern dwar il-problema kbira ta’ zieda qawwija fil-prezzijiet taz-zejt u l-impatt li dan qed ikollu fuq l-ekonomija Maltija. Il-GRTU ipprezentat lil Ministru pakkett ta’ proposti kif in-negozji z-zghar jistghu jkunu agevolati biex jilqghu ghall-problemi imposti fuqhom fiz-zieda fil-kontijiet tal-elettriku u l-ilma.

Il-Ministru assigura lil GRTU li l-proposti ser ikunu studjati sewwa mill-gvern ghax l-intenzjoni tal-gvern hi li din il-problema tkun iffacjata b’mod prattiku bl-inqas impatt fuq l-operaturi ekonomici. Il-Ministru spjega li l-implimentazzjoni tal-proposti tal-GRTU iridu certu zmien ghaliex l-istrutturi fl-Enemalta iridu jinbidlu u jridu jsiru l-emendi necessarji ghall-ligijiet fiskali. Il-Ministru Austin Gatt izda assigura lil GRTU li l-gvern hu deciz illi jaghmel dak kollu li hu possibli biex l-intrapriza zghira ta’ pajjizna tinghata kull possibilita li tiffaccja l-problemi ikkawzati mill-gholi fil-kontijiet tal-elettriku u ta’ l-ilma.

Il-GRTU enfasizzat illi f’nuqqas ta’ mizuri immedjati li jsahhu b’mod decisiv ghall-pizijiet kbar li qed ikollhom igorru eluf ta’ imprendituri zghar Maltin l-indikazzjonijiet jidhru cari li dawn l-intraprizi u negozji biex jibqghu jfendu jkollhom bilfors inaqqsu l-impjiegi. Din hi xi haga li l-GRTU ma tridhiex u ghalhekk li qed tinsisti b’kull mezz mal-gvern biex fl-iqsar zmien jghin in-negozji u imprendituri zghar Maltin.

Il-proposti tal-GRTU jinkludu agevolazzjonijiet fiskali, bidla fl-istruttura tal-mod kif ikunu pprezzati l-prodotti tal-Enemalta, facilita’ biex in-negozji li jikkunsmaw hafna elettriku jutillizaw il-hinijiet ta’ bil-lejl b’rati ta’ hlas ta’ elettriku baxxi, bidla fl-istruttura ta’ dazji biex min ghandu negozju li jiddependi hafna fuq il-konsum tad-diesel ikun agevolat u kampanja nazzjonali akkumpanjata minn incentivi prattici biex in-negozji u l-familji jinvestu f’facilitajiet li jikkunsmaw inqas energija.

Il-GRTU enfassizat b’mod partikolari l-htieg urgenti li s-sistema ta’ ‘caping’ tinbidel ghaliex din hi sistema ngusta u diskriminatorja man-negozji u ntraprizi zghar ghaliex tiffavorixxi l-intraprizi l-kbar u ghal dan jaghmlu tajjeb ghaliha l-intraprizi z-zghar. Il-GRTU qed tissuggerixxi illi jekk ghandhom jinghataw xi vantaggi, dawn ghandhom jinghataw lin-negozji kollha li huma dipendenti hafna fuq l-uzu ta’ l-elettriku irrispettivament humiex kbar jew zghar, dan ghaliex kull post tax-xoghol hu importanti. Il-GRTU qed tahdem fuq pjan, li filwaqt li jkun ta’ vantagg ghall-Enemalta ghax jizgura inqas konsum ta’ energija, jkun ta’ vantagg ghall-konsumatur u n-negozji z-zghar li jservuhom.

Suggetti ohra diskussi fil-laqgha kienu l-Low Cost Airlines u l-progett ta’ parking ghal Belt Valletta.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).