SME Chamber

Il-GRTU tiltaqa’ Mall-Ministru Censu Galea u l-Awtoritajiet tal-Portijiet


1.
Fl-Laqgha li l-GRTU – l-Malta Chamber of Small and Medium Enterprises – kellha
mall-Ministru Censu Galea, c-Chairman tal-Malta Maritime Authority,
rapprezentanti tal-Awtorita’ tal-Freeport u d-Direttur Generali tad-Dwana,
l-GRTU espremiet s-support ghar-Riforma fil-Portijiet. I-GRTU mhiex imdahhla
fl-iSteering Committee inkarigat mir-Riforma, ghalhekk ma setetx tikkummenta fuq
il-proposti fid-dettal. Il-GRTU kienet taghmel parti mill-Kumitat Konsultattiv
dwar il-portijiet u ghalhekk talbet klarifika dwar jekk ir-Riforma hiex ser
isegwi dak li gie miftiehem f’dak l-Kumitat Konsultattiv. Id-delegazzjoni
tal-GRTU li kienet imexxija mid-Direttur Generali, Vincent Farrugia, riedet tkun
taf d-dettalji kollha tar-Riforma u tal-proceduri li ser jintuzaw biex jkun
zgurat li dak li ser isir ma jwassalx ghall-konflitti bla bzonn u ghal
sitwazzjoni ta’ monopolji godda.


 

Il-GRTU wkoll enfazizzat li:
ï‚· jkun
hemm uzu ahjar tal-facilitajiet kollha li jeziztu fil-Port il-Kbir
ï‚· ma
jibqax jezizti l-istat li hemm l-lum fejn partijiet importanti tal-Port huma fi
stat ta’ abbandun,
ï‚· li jsir ippjanar sewwa li jizgura li x-xoghol isir
b’aktar efficjenza
ï‚· timbidel l-istruttura tat-tariffi u l-burokrazija zejda
li tezizti llum.

Il-GRTU tirraprezentha l-akbar numru ta’ kummercjanti li
jridu mill-portijiet taghna u fuq kollox tirraprezentha lill-Burdnara, li huma
intraprizi privati li jhaddmu maghhom hafna haddiema u li ghandhom kapital kbir
investit f-azjendi li jiddependu ghal kollox mill-Portijiet Maltin. Il-GRTU
tqies li l-Burdnar hu holqa importanti fix-xoghol tal-Port. Filwaqt li kulhadd
igerger mill-hlasijiet li jridu jsiru biex container jingarr minn u lejn
fabbriki jew mhazen mill-Portijiet, ftit huma dawk li jafu li anqas minn 13% ta’
dawn il-hlasijiet imorru ghand il-Burdnar. Fil-fatt hu l-Burdnar li jaghmel
l-aktar xoghol u ghandu l-akbar investiment ghaliex it-tragitt u l-garr ta
containers u cargo iehor isir bl-ingenji u n-nies tieghu. Min dawn ir-rati
l-Burdnar irid ikopri l-ispejjes kollha tieghu li dejjem jizdiedu specjalment
dawk ta’ pagi, diesel u taxxi. F’dawn l-ahhar 20 sena l-Burdnara qatt ma ziedu
t-tariffi taghhom filwaqt li zdiedu l-ispejjez u kulhadd fil-port gholla
t-tariffi tieghu. Dan gara, ghalhiex, kuntrarjament ghal dak li jghid min
suppost jaf ahjar, hemm konpetizzjoni qawwija bejn l-120 burdnar licenzjati u ma
jezizti l-ebda monopolju f’dan il-qasam.

Il-GRTU fakkret l-Ministru li
hemm numru ta’ commitments li l-gvern ghandu lejn il-Burdnara u li r-Riforma
trid tirrikonoxxi dawn l-commitments.

Il-GRTU fuq kollox appellat
lill-gvern li tinholoq politika wahda dwar l-portijiet li tkopri wkoll
l-Freeport ghaliex 80% tal-importazzjoni u esportazzjoni tghaddi mill-Freeport.
Issa li l-Kumpanija li tmexxi l-Freeport giet privatizzata, l-gvern ghandu
obbligu akbar minn qabel li jara li l-Port Hieles jaqdi sewwa l-obbligi tieghu
lejn l-importaturi, esportaturi u burdnara
Maltin.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).