SME Chamber

Il-GRTU tiltaqa’ mas-Sur Busuttil Sindku ta` Hal-Safi

Il-GRTU iltaqghet mas-Sindku sabiex jigi diskuss xoghol li bhalissa qieghed isir fic-centru tar-rahal. Din il-laqgha saret minhabba li d-devjazzjoni tat-traffiku li kellhom isiru tul l-perjodu tax-xoghlijiet ma gewx onorati u fuq talba ta' l-istess Kunsill Triq San Pawl giet konvertita one way sabiex jigi eliminat kull dhul lejn ic-centru tar-rahal hlief ghat-trasport pubbliku. Dan l-arrangament temporanju beda b'effett mis-6 ta' Frar 2010 u se jibqa sakemm jitlestew ix-xoghlijiet fi Triq Valletta Zurrieq.

 

Il-GRTU giet infurmata minn membri li joperaw fl-akwati li b'dan l-arrangament l-business taghhom kien qed jigi affetwat fin-negattiv u ghaldaqstant talbu lill-GRTU sabiex tintervjeni u ssib l-ahjar soluzzjoni.

Il-GRTU infurmat lill-Kunsill li s-soltu qabel isiru xoghlijiet li jikkoncernaw zoni kummercjali tigi infurmata sabiex flimkien isibu l-ahjar mod ta' kif jsir ix-xoghol minghajr ma jkun ta' inkonvinjent ghal hadd. Il-Kunsill spjega li kif originarjament gie organizzat ix-xoghol hadd ma kien ser jigi affetwat u ghaldaqstant il-Kunsill hass li ma kienx hemm ghalfejn l-GRTU tigi infurmata.  Li gara irraporta l-Kunsill kien li ma giex onoratat id-devjazzjoni tat-traffiku kif miftiehem.

Il-GRTU kienet ser tibqa issegwi l-effett ta' kif qieghed jigi affetwat l-business. Il-Kunsill kellu jibqa f'komunikazzjoni mall-GRTU u ma jittiehdu l-ebda decizjonijiet jekk mhux maqbula bejn iz-zewg partijiet.

Carmen Borg – 

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).