SME Chamber

Il-GRTU tiltaqa` mas-Sindku l-gdid tal-Kunsill ta` M’Xlokk s-Sur Edric Micallef

 Fl-Laqgha kordjali li saret din l-Gimgha mas-Sindku u rapprezentanti tal-Kunsill ta' M'Xlokk u sidien ta' restoranti, il-GRTU, fakkret fid-diversi laqghat li saru dawn l-ahhar snin bejn l-Kunsill u l-GRTU sabiex jintlahaq l-ahjar arrangament bejn dawk kollha involuti fosthom: l-bejjiegha tal-monti, s-sajjieda, s-sidien tar-restoranti kif ukoll ir-residenti. Giet diskussa fid-dettal l-master plan li giet pprezentata mill-Lands lill-MEPA. Ovja l-problemi ma jonqsux, izda l-GRTU tibqa' l-medjatur sabiex ghan-nom tal-membri taghha flimkien mall-Kunsill, Awtoritajiet u dawk kollha nvoluti jinstab kunsens sabiex titnaqqas kull forma ta' burokrazija.

 

 

 

 

Il-GRTU talbet li jsiru xi alterazzjonijiet zghar fosthom l-posti ta' l-imwejjed u s-siggijiet u tigi mmarkata l-area ta' fejn qieghed jarma l-monti illum atar fid-dettal. Kemm l-GRTU kif ukoll l-Kunsill qablu li minghajr aktar dewmien, jintlahaq arrangament mas-sidien tal-Monti li jarma kuljum. Kif qieghed jarma llum, il-Monti qieghed ikun ta' detriment ghas-sidien tar-restoranti li qed jispiccaw bil-monti quddiemhom mit-Tnejn sal-Hadd, il-gurnata kollha sa ma jidlam. Dan qieghed johloq ukoll inkonvenjent sostanzjali ghal kull min izur Marsaxlokk dovut ghat-traffiku u n-nuqqas ta' parkegg. L-GRTU qeghda titlob sabiex tittiehed decizjoni finali mill-aktar fis sabiex jigi identifikat l-ahjar post sabiex jopera l-Monti. Il-Monti tal-Hadd ser jibqa jopera kif qieghed fil-prezent. Il-GRTU rringrazjat lill-Kunsill ghal kooperazzjoni shiha, u talbitu s-support f'decizjoni li tkun prattika, ekkwa u gusta fl-iqsar zmien possibbli.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).