SME Chamber

Il-GRTU tiltaqa mal-Prim Ministru dwar il-kwistjonijiet li qed jiffaccjaw il-Burdnara

Delegazzjoni tal-GRTU li kienet tinkludi il-President Paul Abela u d-Direttur Generali Vince Farrugia u l-membri tal-Kumitat tal-Burdnara, illum kellhom laqgha ta siegha mal-Prim Ministru, l-Onor. Dr. Lawrence Gonzi, u l-Ministru responsabbli mil-Portijiet, l-Onor. Censu Galea u s-Segretarju Parlamentari, l-Onor. Edwin Vassallo. F’din il-laqgha r-raprezentanti tal-Burdnara spjegaw bid-dettall kif isir il-hrug u d-dhul ta’ containers mill-Portijiet u taw id-dettalji kollha tad-dokumentazzjoni u l-hlasijiet kollha li jridu jsiru biex container ikun rilaxxat mill-Freeport.

Delegazzjoni tal-GRTU li kienet tinkludi il-President Paul Abela u d-Direttur Generali Vince Farrugia u l-membri tal-Kumitat tal-Burdnara, illum kellhom laqgha ta siegha mal-Prim Ministru, l-Onor. Dr. Lawrence Gonzi, u l-Ministru responsabbli mil-Portijiet, l-Onor. Censu Galea u s-Segretarju Parlamentari, l-Onor. Edwin Vassallo. F’din il-laqgha r-raprezentanti tal-Burdnara spjegaw bid-dettall kif isir il-hrug u d-dhul ta’ containers mill-Portijiet u taw id-dettalji kollha tad-dokumentazzjoni u l-hlasijiet kollha li jridu jsiru biex container ikun rilaxxat mill-Freeport.

Il-Burdnara spjegaw illi meta driver ta’ truck jitla l-Freeport huwa jkollu f’idejh id-dokumenti kollha li jkunu klerjati u mhallsa minn numru ta’ ufficini li huma kollha stabbiliti fiz-zona tal-Port l-Kbir. Dawn l-ufficini jinkludu mhux biss l-ufficju tal-hlas u l-clearance li sa l-ahhar ta Gunju kien stabbilit l-Marsa u li l-GRTU issa qed tipproponi li jkun fid-Dwana x-Xatt tal-Belt, izda wkoll id-diversi ufficini tad-Dwana mehtiega ghall-kull verifika u hlas, kif ukoll l-ufficini l-ohra bhall ma huma ta’ l-ambjent, tal-biccerija, tas-sahha u ta l-istripping, u l-ufficini kollha tas-shipping agents, li kollha kemm huma jinsabu fiz-zona tal-Belt, Floriana u Marsa. Il-Burdnara spjegaw li kull container ghandu l-istorja tieghu u ghalekk mhux possibli li l-paper work isir l-Freeport ghax f’Birzebbugia assolutament m’hemmx in-network ta ufficini relevanti li jezistu fl-inhawi tal-Port l-Kbir u ghalekk assolutament mhux prattikabli li jinqala ufficju wiehed biss miz-zona tal-Port l-Kbir meta l-ohrajn kollha ghadhom u ser jibqghu fiz-zona tal-Belt.

Ma taghmel l-ebda logika li l-Burdnara jew l-iskrivani taghhom joqghodu telghin u nizlin l-Freeport meta x-xoghol kollu mehtieg hu marbut ma l-inhawi tal-Port u dan kollu biex tal-Freeport ma jhallux zewg impjegati fiz-zona tal-Belt. Aktar u aktar meta illum hu maghruf li d-Direttur Generali tad-Dwana offrilhom l-facilitajiet kollha mehtiega biex l-Ufficju tal-Freeport ikun jista jahdem b’moghod efficjenti u bl-inqas skarrigg ghall-Burdnara u l-kummercjanti kollha li jridu jghaddu d-dokumenti biex ikunu rilaxxati l-containers.

Ir-rapprezentanti tal-Burdnara nfasizzaw mal-Prim Ministru li huwa ghall-kollox illogiku li l-Gvern jabbanduna l-politika dikjarata tal-Ministru responsabbli mil-Portijiet illi jkun stabbilit “one stop shop” fil Maritime Building ix-Xatt tal-Belt biex minflok isir ufficju fil-Freeport li ma jista qatt jaqdi l-funzjoni ta’ “one stop shop” ghaliex mhux koncenibbli li jiccaqalqu l-ufficini kollha l-ohra mehtiega biex ikunu rilaxxati containers b’partikularijiet differenti wiehed mill- l-iehor, ghaliex hekk jidirlu l-Freeport.

Il-Prim Ministru, skond il-wedgha li saret lill-GRTU, ikkonferma li huwa personalment ser jitkellem ma l-operaturi tal-Freeport biex tinstab soluzzjoni ghall kwistjoni marbuta ma l-ufficju ta’ hlasijiet u clearances. Il-Prim Ministru assigura l-GRTU li tinghata risposta. Li tittiehed decizjoni fil-ftit granet li gejjin.

Maghtul il-jum il-Burdnara kkoperaw bi shih ma l-operaturi tal-Freeport biex illum inharget kwantita’ record ta’ containers mil-Freeport biex fl-iqsar zmien possibli titnehha il-load li akkumulat maghtul l-granet li ma kienux qed jaghtu s-servizz tagghom l-Burdnara.

Mil-lum il-Burdnara bdew jipprezentaw lill-importaturi l-kontijiet l-godda li l-Burdnara qed jigu mgeghla jhallsu f’isimhom li jinkludu zidiet ta Lm56.80 fuq kull container ta l-erbghin u zidiet ta’ Lm 33.25 fuq kull container ta’ l-ghoxrin pied.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).