SME Chamber

Il-GRTU tiltaqa’ mal-Azzjoni Nazzjonali.

 Punti mid-diskors ta' Dr. Josie Muscat Leader tal-Azzjoni Nazzjonali.

Il-Leader ta' l-Azzjoni Nazzjonali Josie Muscat, qal li l-Azzjoni Nazzjonali hassitha onorata li din kienet l-ewwel laqgha mis-sensiela li l-GRTU kellha taghmel mal-mexxeja tal-Partiti Politici kollha. Dr. Muscat qal li l-Azzjoni Nazzjonali qeghda turi bic-car dak li temmen u dak li trid tara l-pajjiz jirranga u mhux ghax gejja l-elezzjoni tipprova tidhol f'kompetizzjoni mal-partiti l-ohra fil politika ta l-irkant billi twieghed kollox lil kulhadd biex imbaghad wara l-elezzjoni joqghodu jibku li sabu dizastru finanzjarju u flok naghtu dak li nkunu weghdna nitolbu lin-nies jaghmlu sagrificcji.

 Il-Leader ta' l-Azzjoni Nazzjonali Josie Muscat, qal li l-Azzjoni Nazzjonali hassitha onorata li din kienet l-ewwel laqgha mis-sensiela li l-GRTU kellha taghmel mal-mexxeja tal-Partiti Politici kollha. Dr. Muscat qal li l-Azzjoni Nazzjonali qeghda turi bic-car dak li temmen u dak li trid tara l-pajjiz jirranga u mhux ghax gejja l-elezzjoni tipprova tidhol f'kompetizzjoni mal-partiti l-ohra fil politika ta l-irkant billi twieghed kollox lil kulhadd biex imbaghad wara l-elezzjoni joqghodu jibku li sabu dizastru finanzjarju u flok naghtu dak li nkunu weghdna nitolbu lin-nies jaghmlu sagrificcji.

 

Dr. Muscat tkellem fuq diversi sugetti li jinkwetaw lin-nies tan-negozju kif ukoll lin-nies tat-triq. Dr.Muscat stqarr li hadd mhu qed jghid il-verita tas-sitwazzjoni ekonomika u socjali tal-pajjiz u l-ewwel haga li l-Azzjoni Nazzjonali jesigi meta il-poplu ipoggieh fil-Parlament huwa li lill-poplu nghidulu l-verita kollha u kif inhi. Dr. Muscat tkellem ukoll fuq il-kontabbilita' fejn kulhadd fis-settur pubbliku inkluz il-ministru u ta' madwarhom ghandhom jaghtu rendikont ta' l-ghemil taghhom. Dr.Muscat stqarr il-preokupazzjoni kbira nazzjonali ghall-problemi socjali kbar li hawn fil-pajjiz u li barra li dawn qeghdin ikissru l pedamenti morali tal-pajjiz.Qeghdin ukoll jgherru il-pedamenti ta' min jahdem u tan-negozju li jridu jaghmlu tajjeb ghat-tahwid socjali li kull ma' jmur qieghed jikber.

 

Dr. Muscat enfasizza it-thassib ta' l-Azzjoni Nazzjonali fuq il-problem kbira ta' l-immigranti llegali kemm ta' dawk li jigu bil- bahar u kemm ta' dawk li jidhlu bil-Visa u jibqghu hawnhekk. Dan qed igib zbilanc fil-livell socjali tal-pajjiz barra il-problemi multi-kulturali li joholqu. Dr. Muscat tkellem ukoll dwar il-falliment fl-edukazzjoni fejn is-sistema li student jistudja in-noti tat-teacher li jghaddi mill-ezami li jigi klassifikat bhala bravu u meta l-istudenti johorgu ghad-dinja tax-xoghol dawn jintilfu ghax ma jkunux preparati ghalih. Azzjoni Nazzjonali temmen li l-iskejjel ghandhom jinbiddlu biex jkunu kulleggi specjalizzati li minnhom johorgu studenti mghallma u esperti fis-suggett li bih jkunu sejrin jaqilghu l-ghixien taghhom. Dr.Muscat tkellem ukoll dwar l-ekonomija fl-Ewropa u qal li mhux jinghad il-verita lill-poplu Malti u li dak li qieghed jigri madwarna u filwaqt li qeghdin nippruvaw inpengu sitwazzjoni sabiha lil poplu, il-verita hija li fl-ahhar xhur l-ekonomija fl-Ewropa naqqset u l-inflazzjoni zdiedet. U jidher li din ix-xghira ser tibqa' tizdied. Tkellem ukoll dwar l-energija alternattiva u kemm ma sar xejn biex intaffu il-piz tal-gholi taz-zejt u kkuntentajna billi nghollu is-surcharge biex inwittu il-piz.

 

Gew diskussi diversi suggetti mal-Kunsilliera tal-GRTU u Azzjoni Nazzjonali wriet id-dispozizzjoni taghha li tahdem ma' dan is-settur hekk importanti u vitali fl-ekonomija tal-pajjiz.

 

 

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).