SME Chamber

Il-GRTU tiltaqa` ma l-Onorevoli Anglu Farrugia, Speaker tal-Kamra tad-Deputati


Il-GRTU illum kellha laqgha
mall-iSpeaker, l-Onorevoli Anglu Farrugia fejn it-tmexxija tal-GRTU pprezentat
lill-President tal-Parlament Malti, Dossier intitolat Making Business Grow. Dan hu dokument li l-GRTU qed titlob
lill-Parlament Malti jiehu konjizzjoni tieghu fit-tfassil tal-Ligijiet b'emfazi
ekonomika u socjali.

Fil-laqgha l-GRTU ukoll pprezentat l-veduti taghha fuq
kwistjonijiet ta' importanza ghas-sidien ta' negozzji Maltin u l-rwol ikbar li
l-GRTU trid li l-Parlament jaghti lill-imsiehba socjali fis-smiegh quddiem
Kumitati Specjali tal-Parlament u fl-istadju ta' Kumitat tal-Ligijiet meta jkun
hemm diskussjoni fil-Parlament fuq kwistjonijiet li jolqtu l-kummerc u
t-tkattir ekonomiku.

Il-President tal-Parlament l-iSpeaker
Dr Anglu Farrugia spjega li huwa jixtieq jkun President attiv u li jressaq
dejjem aktar lil Parlament lejn l-poplu in generali u b'mod partiklari lejn
l-imsiehba socjali u s-socjeta civili organizzata. Id-Direttur Generali
tal-GRTU spjega li l-GRTU tixtieq tara t-twaqqif ta' Petitions Committee fil-Parlament Malti li jahdem fuq l-istess
linji tal-Parlament Ewropew. Id-Direttur Generali semma li bhala kwistjoni
mmedjata li l-GRTU tixtieq tressaq hi dik dwar l-Ligi tal-Kera fejn iz-zewg
nahat ta' l-ahhar Parlament kienu ghagglu ghaddew Ligi bi ftehim bejniethom li
wegghet b'mod qawwi lil eluf ta' sidien ta' negozji Maltin. Din hi Ligi li
ghaddiet minghajr ma tkejjel l-impatt ekonomiku attiv fuq dawn is-sidien li
l-bicca l-kbira minnhom huma zghar.

Il-Parlament ma ta' l-ebda
konsiderazzjoni ta' protezzjoni permanenti lil sidien ta' negozzji zghar biex
dawn ifendu ghar rashom minghajr tgheddida ta' zgumbrament fi zmien li jkunu
ghadhom ma koprewx l-investiment li jkunu ghamlu fi proprjeta mikrija minghand
haddiehor.

Il-President tal-Parlament Dr Anglu
Farrugia spjega li huwa ser jirsisti biex l-Kumitat Socjali tal-Kamra jidhol
f'aktar kwistjonijiet li jolqtu aktar lis-sidien iz-zghar. Il-President tal-Parlament
qal ukoll li huwa ser jaghti s-sehem shih tieghu biex jitwaqqaf il-Kumitat
Parlamentari ghall-Affarijiet Ekonomici u Finanzjarji.

Il-GRTU qablet ma dan is-suggeriment u
semmiet b'mod partikolari l-kwistjoni serja tax-Shadow Economy li llum
f'pajjizna qeghda tikber u mhux tickien miz-zewg lati partikolari;

l-ewwelnett, haddiema li minhabba numru
ta' rigiditajjiet fis-sistema tal-assistenza socjali qeghdin isibu ruhhom li
jkollhom jahdmu minghajr ma jiddikjaraw d-dhul taghhom

it-tieni, li hi l-akbar nkwiet
ghall-imsiehba tal-GRTU, in-numru li dejjem jikber ta' operaturi, Maltin u
barranin li qed jimpurtaw iqassmu u jbieghu,  jghamlu xoghlijiet diversi
ta' tiswijiet, kostruzzjoni, u sub
contracting ohra bla ma jiddikjaraw id-dhul u jhallsu kontribuzzjonijiet
socjali u taxxi ohra.

l-istatistika qed turi li l-expenditure side tal-GDP juri volumm
ta' infieq akbar min dak li hu dikjarat fir-revenue side tal-kejl tal-GDP. Il-verita hi, ssostni l-GRTU li
hemm volumm ta' infieq, li fih innifsu hu tajjeb ghall-ekonomija izda, hu hazin
ghax huwa l-frott ta' kompetizzjoni ngusta ta' individwi li qed jaqilghu b'mod
ingust ghas-skapitu ta' imprendituri onesti Maltin. Il-GRTU ghalhekk temmen
illi l-Parlament ghandu jkollu rapport aktar dirett ma organizazzjonijiet bhal
ma hi l-GRTU biex ic-channel of
communications ma jkunx biss mall-Gvern imma ukoll direttament
mall-Parlament.

Finalment il-GRTU appellat
lill-President tal-Parlament li hu, bhala Speaker jiehu role ikbar f'dak kollhu li jigi propost dwar tibdil fil-kostituzzjoni. 
I-bicca l-kbira tan-nies inkluzi l-membri tal-GRTU m'ghandhomx ideja ta' x'inhu
jinghad dwar l-kostituzzjoni u jkun tajjeb li l-President tal-Parlament jidher
li ghandu rwol fundamentali fuq dan is-suggett.

Dr Anglu Farrugia irringrazzja lill-GRTU
ghal laqgha kordjali u ghas-suggerimenti li sarulu u assigura lill-mexxejja
tal-GRTU li hu  ser jizgura lill Kumitati tal-Kamra jzommu kontinwament
il-htiega ta' komunikazzjoni diretta mall-imsiehba socjali u s-socjeta civili
organizzata.

Prezenti ghall-Laqgha Paul Abela, President, Vincent Farrugia, Direttur Generali, Philip Fenech,
Vici President, Policy & Strategy,
Joan Haber, Vici President, Trade
Sections & Crafts, Carmen Borg – Senior Executive. 

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).