SME Chamber

Il-GRTU tikteb lil Ministru u Deputat Prim Ministru Dr Lawrence Gonzi

Inkunu Posittivi
lejn in-Negozji z-Zghar ta’ Pajjizna

Nifirhulek ghal darb’ohra
ghall-elezzjoni tieghek bhala Kap tal-Partit Nazzjonalista u nawgurawlek bhala
l-Prim Ministru li jmiss ta’ Pajjizna. Ahna konvinti li inti ser taghmel l-almu
tieghek kollu biex dak li wghedt twettqu, b’mod partikolari l-weghda tieghek li
taghmel id-differenza bis-serjeta fl-attenzjoni li l-gvern jaghti lil interessi
tal-proprjetarji tal-intraprizi z-zghar u ta’ dawk li jahdmu ghal
rashom.


Sfortunatament ghadu sar ftit wisq mill-gvern biex ikun tassew
rikonoxxut li l-intraprizi z-zghar huma s-sinsla tal-ekonomija ta’ pajjizna.
Ghad m’hawnx rikonoxximent li aktar minn nofs ta’ dawk li jahdmu mhux mal-gvern
jew mas-settur pubbliku, fil-fatt jahdmu fl-intraprizi z-zghar.

Il-GRTU
bhala l-organizazzjoni nazzjonali li ghal hamsa u hamsin sena ilha titkellem
f’isem is-sidien tan-negozji z-zghar Maltin u Ghawdxin ma tistax tishaq aktar
dwar il-htiega li mill-kliem u l-weghdi nghaddu ghall-fatti. Ma jistax ikun li
nibqghu b’sistema burokratika li dejjem tghabbi u dejjem tippretendi li taf hi
x’inhu tajjeb u mhux tajjeb li jsir u tfajjar regolamenti pizijiet bla ma taghti
kaz tal-konsegwenzi negattivi li dawn l-istess regolamenti jgibu fuq
l-intraprizi z-zghar ta’ pajjizna. Xbajna nisimghu li l-proprjetarji
tal-intraprizi mohhhom biss fil-profitti. U jekk ma jkunux mohhhom fil-profitti
tal-intraprizi taghhom f’hiex insaqqsu, jriduhom ikun mohhhom il-managers u
s-sidien tal-intraprizi? Ghal dawn in-nies u ghall-eluf ta’ impjegati taghhom
m’hemmx “job for life” u paga diehla dejjem. Bilfors li huma jridu jahsbu kif
ser jaqilghuha.

Facli ghal min minn barra, ghall-gvern, ghal xi politici
u ghal xi armchair critics u ohrajn li m’ghandhomx x’jaghmlu li jkunu galantomi
bl-impjieg ta’ haddiehor. Ghax ma jafux x’jigifieri tiffacja s-suq kuljum u
kollox ghal wiccek. Ghax il-komdu jahseb li kulhadd komdu
bhalu.

Nixtiequk verament li tibda pagna gdida fejn jidhlu l-htigijiet
tas-sidien tal-intraprizi z-zghar. Ghalhekk illum qed nappellawlek biex twarrab
minn nofs din il-kwistjoni bla sens li dahhalna fiha l-Ministru tas-Sahha
bir-regolamenti goffi dwar it-tipjip. Gvern li jemmen bis-serjeta fl-intraprizi
z-zghar ma jistax f’sitt xhur jaghmel siegha biss ta’ konsultazzjoni dwar
ir-regolamenti li ser jolqtu eluf ta’ postijiet tax-xoghol, u dan wara li konna
mgeghla nitolbu biex ikellmuna. Qieshom qatt ma semghu li fl-Unjoni Ewropeja u
fid-dinja demokratika m’ghadekx taqbad u timponi bla konsultazzjoni u minghajr
ma tahdem l-impatt ekonomiku ta’ dak li tkun qed tipproponi. Nappellawlek b’mod
genwin biex ma tibdiex it-tregija ta’ pajjizna tieghek bi clash mal-mexxejja
tal-intraprizi z-zghar ta’ pajjizna.

Dawn ir-regolamenti huma kefrin.
Mhux qed jaghtu ghazla xierqa lis-sidien tal-bars, clubs, restoranti, casinos,
nightclubs, postijiet tad-divertiment, canteens, kafeteriji, launges u hafna
postijiet ohra li ser jintlaqtu. Dawn il-postijiet iridu s-snin biex ikunu
jistghu lkoll jaddottaw ghal sistema bla tipjip. Illum jezistu tekonologiji li
jaghmluha possibbli li post ikollu arja purifikata minghajr htiega li dawn
in-negozji jitilfu mill-qliegh taghhom. Mhux vera li bar jew post iehor li
ghandu klijentela li tpejjep tista’ ggib it-telf ta’ business minn nies ohra li
ma jpejpux. Ir-ricerka fil-pajjizi kollha fejn dahlu ligijiet bhal dawn juru li
dan ma sarx. Ir-ricerka fi New York, Canada u postijiet ohra juru li numru kbir
ta’ intraprizi zghar kellhom jaghlqu u intilfu hafna impjiegi. Fis-settur
tal-bars u postijiet ohra fejn l-aktar li jkun ikkunsmat hu x-xorb, l-impjiegi
waqghu kwazi bin-nofs ghall-postijiet li m’ghandhomx spazju fl-apert. Barra minn
hekk ir-ricerka turi li ghal kull persuna li tpejjep li tiffrekwenta il-bars,
il-kazini u l-postijiet tad-divertiment, trid tlieta u nofs li ma jpejjpux biex
tirriplejsja lil min ipejjep fl-ammont ta’ infieq. Ghall-industrija kollha,
inkluzi r-restoranti, trid tnejn ghal kull wiehed li titlef.

Dawn
ir-regolamenti qed ikunu mplimentati bla ebda kaz ta’ l-impatt fuq in-nies
taghna. Dan mhux sewwa. Dawk li ser jitilfu l-impjieg u n-negozji li jkollhom
jaghlqu mhux facli illum isibu fejn imorru. Nappellawlek ghalhekk li tissospendi
l-implimentazzjoni tal-ligi kif inhi. Il-pajjizi u l-ibliet li dahhluha llum
rega’ bdielhom u qed jaraw kif jirrangawha minhabba l-hsara li saret lil settur
importanti tal-imjiegi. M’ghandniex ghalfejn naghglu u nafguha biex wara jkollna
nirrangawha. Ahna rridu niehdu sehem fil-kampanja nazzjonali biex ikun imrazzan
it-tipjip u l-hsara li qed issir lis-sahha ta’ tant nies. Izda mhux bil-mod kif
ftit bla ebda hjiel ta’ impatt ekonomiku jriduha li ssir. Ahna rridu li s-sidien
ikollhom l-ghazla li jiddikjaraw jekk il-post taghhom hux miftuh ghat-tipjip jew
le. Mhux vera li fejn kien hemm l-ghazla kollha ghazlu favur it-tipjip. Diga
f’pajjizna hafna postijiet ghazlu favur post bla tipjip. Ahna rridu li
l-konsumatur jkun hu li jaghzel u mhux jaghzillu l-gvern qiesna pajjiz tat-tfal
tan-nuna.

Ahna rridu perjodu ta’ mill-anqas tlett snin u preferibilment
hames snin li fih is-sidien jkunu meghjuna finanzjament u b’incentivi fiskali
biex idahhlu sistemi ta’ purifikazzjoni tal-arja halli joffru lkoll smoke-free
environment. L-affarijiet iridu jsiru sewwa u bil-galbu. Kif inhuma proposti
llum huma bil-genn u ser jaghmlu l-hsara lil hafna. Ir-ricerka turi li fejn sar
hekk mhux vera li l-ghanijiet tas-sahha ntlahqu.

Ahna rridu nghinuk issib
soluzzjoni prattika. Bil-konsultazzjoni u bil-ftehim naslu. Bl-imposizzjoni,
inkwiet bla bzonn ser ikollna. Dan fi zmien meta jinhtieg li nikkoncentraw
ilkoll bis-serjeta fuq il-problemi kbar li qed jiffaccja pajjizna, dak ta’
inkwiet kbir fis-settur tal-impjiegi, l-izbilanc inkwetanti fil-finanzi
tal-gvern, is-sistema tas-sahha u tal-penzjonijiet u l-htiega enormi li nhajru
aktar investiment dirett f’pajjizna. Ahna fiducjuzi li naslu. Nappellawlek li ma
thalliex aktar lil ftit fl-amministrazzjoni jizvejjawna u jaqtawlna
nifisna.

Mill-gdid nawgurawlek.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).