Fabian Demicoli

Il-GRTU tikteb f’ishem is-Sidien tal-Water Bowsers

Il-GRTU din il-gimgha kitbet lill-Hon Pullicino u qaltlu hekk:

B'dispjacir kbir ninfurmawk illi jidher illi dak miftiehem mal-Ministeru ghar-Rizorsi u l-Affarijiet Rurali, wara process twil ta' konsultazzjoni li fih kont involut kemm inti personalment kif ukoll is-Segretarju Permanenti Dr. Cianter, gie skartat ghal kollox mill-Malta Resouces Authority. Dan l-atteggjament dispreggjattiv gie kristallizzat permezz ta' ittra mibghuta mill-MRA lill-membri tal-GRTU fl-4 ta' Jannar 2011, fejn filwaqt li intalab il-hlas tal-mizata ta' €200 fis-sena ghas-snin 2010/2011, ammontanti ghal €400, intalab ukoll il-hlas tal-etracking ammontanti ghal €425, u tal-level sensor ammontanti ghal €800 permezz ta' kopja annessa ta' ittra ohra datata 2 ta' Frar 2010, liema zewg hlasijiet kienu gew sospizi kif jidher mill-ittra ta' Dr. Ciantar tat-22 ta' Ottubru 2010 u li ad verbatim tghid "bis-sahha ta' din l-ittra, nixtieq nipprezenta l-pozizzjoni ta' dan il-Ministeru dwar il-punti pendenti".

 

Illi a skans ta' ekwivoci, l-ostinita' tal-MRA illi ma taghti kaz lil hadd, la tal-Ministeru u lanqas tal-GRTU bhala msiehba socjali skond il-ligi, giet verifikata mill-membri li marru fis-sede tal-MRA biex ihalsu l-mizata sabiex igorru l-ilma, izda li intalbu li jhalsu ukoll il-pagamenti sospizi ossija dawk ta' €425 u ta' €800, bi ksur tal-ittra ta' Dr. Ciantar.

Ghalhekk bil-prezenti ninfurmawk illi l-membri gew diretti sabiex ma jwettqu l-ebda hlas lill-MRA, sakemm ma tkunx iccarata l-pozizzjoni illi f'dan l-istadju l-hlasijeit li ser isiru huma biss dawk miftehma u patwita mal-Ministeru ghar-Rizorsi u l-Affarijiet Rurali, ossija (1) il-mizata ta' €200 fis-sena bhala mizata ghall-licenzja u (2) il-pagament ta' €110 ghall-module tal-ismart metering meta l-operaturi jissejhu biex jaghmlu dan il-hlas. Infakkruk illi skond dak miftiehem, is-sistema ta' level meter fuq it-trakkijiet gie sospiz; il-hlas tal-etracking gie sospiz u l-hlas ta' €100 ghall-wellhead cover gie sospiz.

Il-GRTU qeda tistenna risposta.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).