SME Chamber

Il-GRTU tikkumenta fuq l-ahhar Zieda Qawwija fil-Prezz tad-Diesel, Pitrolju u Light Heating Oil

Iz-zieda fil-prezz tal-fuels tolqot bil-kbir lil hafna intraprizi. Tolqot l-aktar lil industriji, kummerc, stabilimenti tal-ikel u tal-akkomodazzjoni, fran, industriji tal-bini, trasportaturi ta’ kull tip ta’ servizz, garaxxijiet tat-tiswiji, bdiewa, sajjieda u hafna self-employed. Dawn huma kollha intraprizi li ghalihom m’hemm l-ebda zieda minhabba l-gholi tal-hajja. Kull min jista’ jgholli l-prezz tal-prodott jew servizz tieghu biex jaghmel tajjeb ghaz-zidiet. Izda il-bicca l-kbira assoluta dan ma jistghux jaghmluh ghax ikomplu jgharqu lilhom infushom f’suq li llum hu diga mifqugh u t-tendenza hi li tnaqqas il-prezzijiet biex tfendi.

Iz-zieda fil-prezz tal-fuels tolqot bil-kbir lil hafna intraprizi. Tolqot l-aktar lil industriji, kummerc, stabilimenti tal-ikel u tal-akkomodazzjoni, fran, industriji tal-bini, trasportaturi ta’ kull tip ta’ servizz, garaxxijiet tat-tiswiji, bdiewa, sajjieda u hafna self-employed. Dawn huma kollha intraprizi li ghalihom m’hemm l-ebda zieda minhabba l-gholi tal-hajja. Kull min jista’ jgholli l-prezz tal-prodott jew servizz tieghu biex jaghmel tajjeb ghaz-zidiet. Izda il-bicca l-kbira assoluta dan ma jistghux jaghmluh ghax ikomplu jgharqu lilhom infushom f’suq li llum hu diga mifqugh u t-tendenza hi li tnaqqas il-prezzijiet biex tfendi.

Ghalhekk il-GRTU tinsisti li dawn iz-zidiet fil-prezzijiet tal-fuel huma qawwija wisq u qed jigru ta’ spiss. Il-gvern qed jghaddi z-zidiet fuq dahar is-self-employed u s-sidien tan-negozji filwaqt li jzomm il-livell ta’ taxxa fuq il-fuels fuq il-livell gholi li dejjem kien. Il-GRTU issostni li l-gvern ghandu jibda jtaffi ftit mit-taxxi qawwija li jdahhal minn fuq il-bejgh tal-fuels. Dan mhux biss jghin biex tinzamm il-kompetitivita f’hafna servizzi, izda zzomm milli jkomplu jitkissru hafna negozji zghar. Barra minn hekk bit-tnaqqas ragunat u proporzjonat mit-taxxi fuq il-fuels il-gvern ikun qed jinkoragixxi lil hafna sidien ta’ intraprizi jharsu l-quddiem b’fiducja. Bhalissa dawn ma jarawx hlief dalma ikkagunata minn pizijiet kbar ta’ taxxi u spejjez ohra.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).