SME Chamber

Il-GRTU tigwida lin-negozji Maltin u Ghawdxin fuq id-Direttivi Ewropej dwar immaniggjar ta’ l-iskart

Il-GRTU nhar il-Gimgha 2 ta'
Novembru organizzat l-ahhar konferenza minn sensiela ta’ erba konferenzi, fejn
spjegat lin-negozjanti x’obbligi ghandhom taht id-Direttivi Ewropew dwar
il-gbir, riciklagg u rekupru ta’ skart bhall-kartun, gablo, metal li jaqaw taht
id-Direttiva fuq skart ta’ l-ippakketjar u skart iehor bhal fridges, kukers,
towsters, radji, televisjonijiet, u affarijiet ohra li jaqghu taht id-Direttiva
dwar l-iskart ta’ tamir elettriku u elettroniku 
(WEEE: Waste of Electrical and Electronic
Equipment)

 

 

Il-Konferenzi kienu
indirizzati minn Dr. Joanna Drake – kap tar-rapprezentanza tal-Kummissjoni
Ewropeja f’Malta, Vincent Farrugia- Direttur generali tal-GRTU, Joe Attard u
Marcel Mizzi, zewg ufficjali tal-GRTU inkarigati li jiehdu hsieb hwejjeg
relatati ma' l-ambjent, kif ukoll min Kevin Mercieca, ufficjal mill-MEPA.

 

Barra prezentazzjoni
dettaljata dwar x’tghid il-ligi u x’ghandu jaghmel in-negozjant, waste-carrier, jew riciklatur biex ikunu
konformi mal-ligi, il-kelliema spjegaw wkoll xi skemi qed tintroduci l-GRTU biex
tnehhi minn fuq dahar in-negozjant ir-responsabilitajiet li huma iebsin wisq
biex jingarru minn kull negozju individwali. Il-GRTU qed tniedi fuq inizjattiva
taghha, skema biex tamministra l-obligazzjoniet li n-negozjanti ghandhom taht
id-Direttivi dwar l-WEEE. Il-GRTU infatti qeda tappella lil importaturi
tal-prodotti ta' l-EEE biex jirregistraw ma' l-iskema tal-GRTU. Il-GRTU waqfet
socjeta` kummercjali non-profit, jisimha GREEN.MT, biex thaddem din l-iskema.
L-imprendituri li jirregistraw ma' GREEN.MT jkollhom imbaghad ir-registrazzjoni
taghhom imdahhla fir-registri tal-MEPA.

 

Dwar l-ippakketjar il-GRTU
wkoll hadet l-inizjattiva li wara konsultazzjoni twila mal-membri u
mal-awtoritajiet kif ghamlet fil-kaz tal-WEEE, tfassal skema, li wkoll tiehu
minn fuq dahar n-negozjanti ir-responsabilitajiet ewlenin taht il-ligi. Dwar din
l-iskema l-GRTU lahqet ftehim mal-Kamra tal-Kummerc, mal-Federazzjoni ta’
l-Industrija u mal-Malta Hotel and Restaurants Association biex l-iskema
tal-ippakketjar ihaddmuha l-erba korpi li jirraprezentaw l-industrija, l-kummerc
u it-turizmu flimkien.

 

Il-laqghat li zammet il-GRTU
biex tispjega dwar l-iskema u l-obbligi taht id-Direttivi Ewropej saru fil-Fair
and Convention Centre ta’ Qali, ohra fil-Hilton, ohra go Dar il-Mediterran u
l-ahhar wahda fil-hotel ta’ Cenc gewwa Ghawdex. Dawn l-konferenzi kienu possibli
bil-kontribuzzjoni u l-assistenza ta’ l-ufficju tar-rapprezentazzjoni
tal-Kummissjoni Ewropeja f'Malta.   

 

 

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).