SME Chamber

Il-GRTU tifrah l-Partit Laburista ghar-rebha konvincenti li ghamlu l-Kandidati ppezentati mil-Partit

Bhala l-organizazzjoni Nazzjonali tas-sidien tan-negozji li hi organizzata wkoll fil-lokalitajiet, f’isem l-eluf ta’ negozji u Self Employed li joperaw fil-lokalitajiet Maltin u Ghawdxin, il-GRTU qed tipproponi li fl-inqas zmien possibli jkun miftiehem Pjan ta’ Azzjoni biex jingieb aktar xoghol lejn il-lokalitajiet.

Il-GRTU tifrah l-Partit Laburista ghar-rebha konvincenti li ghamlu l-Kandidati ppezentati mil-Partit Laburista fl-elezzjonijiet Lokali tal-10 ta’ Marzu.

Il-GRTU tifrah b’mod partikolari lis-Sindki l-godda u l-Kunsillieri kollha eletti.

Bhala l-organizazzjoni Nazzjonali tas-sidien tan-negozji li hi organizzata wkoll fil-lokalitajiet, f’isem l-eluf ta’ negozji u Self Employed li joperaw fil-lokalitajiet Maltin u Ghawdxin, il-GRTU qed tipproponi li fl-inqas zmien possibli jkun miftiehem Pjan ta’ Azzjoni biex jingieb aktar xoghol lejn il-lokalitajiet.

Il-pjan ta’ Azzjoni li qed tipproponi l-GRTU jinkludi:

• Egevolazzjonijiet fiskali lil min ihaddem biex jiehu backoffice work fil-lokalitajiet. Dan biex ihajjar lil min irid joffri opportunitajiet ta’ xoghol godda specjalment lil dawk li jippreferu ma joqodux jivjaggaw ta’ kuljum lejn ic-centri ewlenin tax-xoghol. Il-GRTU tistenna li l-Gvern u l-korpi statali jaghtu huma l-ewwel ezempju billi jibdew jittrasferixxu backoffice work bejn il-loklitajiet. Dan ikun ta’ vantagg kbir b’mod partikolari ghan-nisa li jrabbu t-tfal ghax b’hekk ikunu jistghu jiddedikaw aktar mill-hin disponibbli li jkollhom ghax-xoghol bil-qliegh.
• Il-GRTU wkoll tistenna egevolazzjonijiet fiskali u kundizzjonijiet adatti mill-MEPA biex l-izviluppaturi jithajru jinvestu f’bini ta’ ufficini u postijiet godda ta’ rikrejazzjoni adatti biex jservu lill-komunita u t-turisti li jkunu mhajra izuru l-lokalitajiet. Il-GRTU wkoll qed tistenna li l-Malta Tourism Authority (MTA) taghti kaz bis-serjeta tal-potenzjal kbir tal-lokalitajiet bhala attrazzjonijiet turistici billi tivvota aktar flus biex il-lokalitajiet jigbdu lejhom aktar turisti.
• Il-GRTU qed tistenna ukoll illi bhal ma rnexxielha iggib kundizzjonijiet fiskali tajbin ghal dawk li jzommu l-istudenti barranin ( Host Families) fi djarhom, issa l-Gvern jaccetta l-proposti tal-GRTU biex jinghataw vantaggi wkoll lil min ghandu djar vojta u djar kbar li dawn jifthuhom ghall-akkomodazzjoni tat-Turisti li jippreferu jkunu alloggjati fid-djar fil-lokalita. Irid isir sforz kemm mill-MEPA kemm mill-MTA u aktar u aktar mill-Awtoritajiet fiskali biex din l-attivita ekonomika tinbena u tirnexxi.
• Il-GRTU ukoll tistenna illi l-MEPA u l-Kunsilli Lokali jaghmlu l-isforzi taghhom kollha biex fic-centri tal-ibliet u l-irhula taghna jkun aktar possibli li jinfethu kafitteriji u postijiet ohra li jigbdu lejhom it-turisti.
• Il-GRTU qed toffri support shieh biex ikunu stabbiliti walking tours u servizzi ta’ gwidi biex il-lokalita jinfethu dejjem aktar ghat-turisti.

Il-GRTU lesta biex tahdem spalla ma spalla mall-Kunsilli Lokali kollha li jixtiequ jaraw il-pjan tal- GRTU jirnexxi.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).