SME Chamber

Il-GRTU tifrah bil-mahfra tal-penali tal-VAT u titlob riforma fis-sistemi kollha tal-penalitajiet

Il-GRTU – Malta Chamber of SME’s tesprimi sodisfazzjon shih wara li l-gvern avza li qed jimplimenta d-decizjoni li l-penalitajiet marbuta ma hlas ta’ VAT ser ikunu mwarrba ghall-perjodu limitat ghal dawk li jhallsu l-ammonti dovuti.

Il-GRTU – Malta Chamber of SME’s tesprimi sodisfazzjon shih wara li l-gvern avza li qed jimplimenta d-decizjoni li l-penalitajiet marbuta ma hlas ta’ VAT ser ikunu mwarrba ghall-perjodu limitat ghal dawk li jhallsu l-ammonti dovuti.

Il-GRTU issostni li l-penalitajiet skond il-Ligi tal-VAT huma esagerati u li jikkawzaw tbaghtijiet zejda f’kazi fejn aktar milli abbuz ikun hemm zbalji. Is-sistema tal-VAT ghandha tkun aggornata regolarment biex min regolarment jimxi mall-Ligi ma jsibx ruhu vittma ta’ penalitajiet esagerati hekk kif ghal cirkustanzi diversi u mhux abbuzivi jsib ruhu f’diffikultajiet dwar hlas fil-pront ta’ taxxa dovuta.

Il-GRTU ilha titlob li din l-kwistjoni ghandha tkun irrangata biex tinholoq sitwazzjoni pozittiva fejn sid l-intrapriza ma jsibx ruhu f’diffikultajiet bla bzonn. Il-GRTU qed issa tistenna li wara t-twettieq ta’ din s-soluzzjoni temporanja issir riforma aktar fit-tul biex is-sistema ta’ penali tkun aktar gusta u konformi ma l-andament tan-negozji partikulari u tal-ekonomija ngenerali u ma tkunx wahda li tghin biss lil burokratiku li facli ghalih li jimponi meta il-Ligi ittieh s-sahha.

Il-GRTU fuq kollox tistenna li b’rizultat ta’ riforma gusta jitnehhew il-multi kriminali u s-sistema tkun ibbazata fuq penalitajiet f’forma ta’ dejn civili. Il-principji ta’ gustizzja ekwa jkunu moqdija ahjar jekk il-gvern jirrevedi l-Ligi u s-sistema goffa ta’ penalitajiet biex b’hekk ma tinholoqx ingustizzja bejn min inqabad u min ikun helisha

 

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).