SME Chamber

Il-GRTU tiddiskuti l-iskema l-gdida tal-PVs

 Noel Gauci, Membru tal-Kunsill tal-GRTU u rapprezentant tas-sezzjoni ta l-energija alternattiva iltaqa' ma' uhud mir-rapprezentanti tal-MRA, Anthony Rizzo CEO, Annette Vella u George Cassar, biex tigi diskussa l-iskema tal-photovoltaics.

 

Waqt il-laqghga gie diskuss l-ammont ta' fondi li l-PPCD allokat ghal skemi ta' ghajnuna fuq il-panelli fotovoltaici, fejn il GRTU irnexxiela ggib fondi ghal madwar elfejn familja, pero aktar tard l-MRA ikkummentat li rnexxiela ggib ‘unlimited funding' mill-PPCD.

Waqt il-laqgha s-Sur Anthony Rizzo ikkjarifika li l-PPCD ikkommettew ruhhom li jaghmlu ghad-dispozizzjoni fondi ghal elfejn familja ohra, cioe total ta' erbgha t'elef familja, u li jekk ikun hemm numru ta' applikazzjonijiet iktar minn hekk, il-PPCD tikkunsidra li terga' zzid dawn il fondi.

Noel Gauci ssuggerixxa u insista li l-applikazzjonijiet ghandhom ikunu numerati skond kif dawn jaslu ghand l-MRA sabiex b'hekk, jekk il-fondi disponibbli jispiccaw, ikun car min hu elegibbli ghal fondi u minn ma jkollux din l-elegibbilta'. Din il-proposta giet rifjutata mill-MRA ghaliex hassew li l-ammont ta` fondi ser ikun bizzejjed.

Tressqu ukoll punti ta' kif l-iskemi tas-solar heaters jistghu jahdmu ahjar u kif it-teknologija tista' tigi sfruttata ahjar bl-introduzzjoni ta' standards ta' efficjenza. Dawn ghandhom jigu diskussi f'aktar dettal aktar il-quddiem.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).