SME Chamber

Il-GRTU tgiddeb dak li qal Dr. Mark Bonello, Chairman tal-MMA dwar il-Licenzja tal-Burdnara

Wara li c-Chairman tal-Malta Maritime Authority zelaq meta qal lill-burdnara li l-Licenzji taghhom issa m’ghadhomx protetti, issa l-istess Chairman Dr. Mark Bonello rega’ ghaxxaqha aktar meta f’intervista fis-Sunday Times qal affarijiet dwar il-Burdnara (“cargo haulers” u mhux “stevedores”) li huma ghal kollox invenzjoni tieghu.

Wara li c-Chairman tal-Malta Maritime Authority zelaq meta qal lill-burdnara li l-Licenzji taghhom issa m’ghadhomx protetti, issa l-istess Chairman Dr. Mark Bonello rega’ ghaxxaqha aktar meta f’intervista fis-Sunday Times qal affarijiet dwar il-Burdnara (“cargo haulers” u mhux “stevedores”) li huma ghal kollox invenzjoni tieghu.

Il-Ministru Censu Galea li kien il-Ministru responsabbli mit-Trasport waqt in-negozjati ghad-dhul ta’ Malta fl-Unjoni Ewropea, jaf sewwa li dak li qed jghid Dr. Mark Bonello mhux minnu u hu invenzjoni biss biex johloq l-inkwiet mal-burdnara.

Il-posizzjoni dwar il-licenzji tal-burdnara hi din:

1. Il-Burdnara huma licenzjati mid-Dipartiment tad-Dwana bhala “cargo haulers and forwarding agents” u huma l-agenti licenzjati biex jghaddu d-dokumenti tad-Dwana u jgorru l-merkanzija lejn u l-barra mill-portijiet Maltin.

2. Bhala trasportaturi huma ghandhom licenzja mill-Awtorita’ dwar it-Trasport (l-ADT). Din il-licenzja lil kull burdnar tintitolah, wara kors twil, ghal Operator’s Licence taht id-Direttivi Ewropej.

3. Barra minn dan skond il-ftehiem ta’ Malta mal-Unjoni Ewropea, il-gvern Malti ezercita d-dritt li ghandu taht it-Trattat ta’ Ruma li jistabilixxi l-ahjar sistema li tizgura s-sigurta’ fil-portijiet Maltin u hareg “special security pass” lill-burdnara li jintitola lilhom biss bhala agenti li johorgu u jdahhlu l-merkanzija mill-portijiet Maltin.

Ghalkemm in-numru ta’ Operator Licences hu limitat ghal 113 u s-security passes huma wkoll marbuta man-numru tal-licenzji, dan bl-ebda modd ma jikkostitwixxi monopolju jew “closed shop” kif qabad u ghaffigha Dr. Mark Bonello, dan ghaliex kull negozjant jista’ juza mezzi tieghu propji biex jghaddi d-dokumenti tad-Dwana u biex johrog u jdahhal l-merkanzija fil-portijiet. Il-ligi tobliga lin-negozjanti biss li jekk jqabbad agent, irid iqabbad agent licenzjat u dan ghal raguni ta’ sigurta’ u professjonalita’ ghaliex il-portijiet Maltin ma jistghux isiru “free for all”.

L-Obbligu ta’ Dr. Mark Bonello bhala Chairman tal-Malta Martime Authority hu li jara li dawn ir-regolamenti jinfurzhom u mhux li jirribella pubblikament kontrihom. Dr. Mark Bonello wkoll zbalja bl-ikrah meta qal li l-burdnara ghandhom “closed shop” fuq il-garr tal-merkanzija u b’li qal ipprova jgiddeb dak li qal in-Negozjatur Ewlieni Malti s-Sur Richard Cachia Caruana lill-Kummissjoni Ewropea. Is-Sur Richard Cachia Caruana f’rapport li ta lill-Kummissjoni qal car u tond li l-burdnara ma jikkostitwixxux monoplju ghaliex l-proporzjon ta’ garr ta’ merkanzija li jgorru l-burdnara taht il-Licenjza taghhom hu proporzjon zghir wisq biex ikun ikkunsidrat monopolju jew “closed shop”. Dan accettatu l-Kummissjoni Ewropea bhal ma accettat wkoll li m’hemm l-ebda restirzzjoni lil ebda burdnar fuq in-numru ta’ ingenji li jista’ jkollu u jista’ jhaddem biex f’suq liberu jikkompeti burdnar kontra burdnar.

Gie wkoll ikonfermat ghas-sodisfazzjon tal-Kummissjoni Ewropea li f’Malta m’hawnx tariffi imposti minn xi “cartel” tal-burdnara u li t-tariffi huma stabbilliti b’kompetizzjoni gusta bejniethom u li l-hlas li l-burdnara jiccargjaw jirraprezenta prezz xieraq tas-servizz li joffru. Dawn huma l-fatti fejn jidhlu Licenzji tal-Burdnara.

Dr. Mark Bonello ukoll zbalja hafna meta qal li ma iltaqax mar-rapprezentanti tal-burdnara ghax dawn kienu “bidders” ghas-servizzi portwali. Il-GRTU ghandha r-rapprezentanza tal-maggoranza assoluta tal-Burdnara (90 minn 113) u Dr. Mark Bonello kellu l-obbligu li jiltaqa’ mal-GRTU bhal ma iltaqa’ mar-rapprezentanti tal-“istake holders” kollha l-ohra li jahdmu fil-portijiet. Il-GRTU la qatt kienet u lanqas tista’ tkun “bidder” ghal ebda kuntratt u Dr. Mark Bonello ma kellux ihallat ir-rapprezentanza ufficjali tal-GRTU ma kumpanija kummercjali li fiha hemm imdahhla burdnara individwali.

Dr. Mark Bonello issa jew jammetti li zbalja bl-ikrah u jirtira l-kummenti goffi u zbaljati li qal jew jidhol responsabbli personalment ghal hsara li ser jikkawza ghax il-Burdnara mhux ser joqghodu ghaliha li persuna b’kariga ta’ Chairman tal-Maritime Authority jiehu posizzjoni hekk dannuza ghal Malta.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).