SME Chamber

Il-GRTU terga titlob s-Sospenzjoni tat-Tender ghall-Leasing ta Computer Systems ghas-Settur Pubbliku

Il-GRTU illum, f’isem n-negozji
fil-qasam tal-IT u computers
systems rapprezentanti mill-GRTU, talbet l-Qorti terga tordna l-hrug
ta mandat ta  inibizjoni kontra l-Prim
Ministru u Ministru tal-Finanzi, l-Ministru 
ghal-Investiment ghal-Industrija u Tekonolgija tal-Informazzjoni u
d-Direttur Generali tal-MITTS biex ma jkomplux jiprocessaw jew b’xi mod
jiddeterminaw jew jikkonkludu t-tender
mahrug  mill-MITTS (Tender No:
M390/07) ghal “leasing of personal
computers/ laptops and work station support services” ghas-settur
pubbliku.

 

Il-GRTU
ssostni li dan it-tender hu
ta’ hsara ghan-negozji zghar Maltin f’dan il-qasam u jikkontradixxi dak li jghid
l-Gvern li hu favur in-negozji z-zghar. Dan ghaliex
ghax hadd minn negozji z-zghar
Maltin ma jista’ jidhol ghall-dan l-kuntratt. B’dan
l-kuntratt l-Gvern ser ikisser l-istruttura kompettitiva tas-suq.tenders Il-GRTU
ssostni li fil-waqt li l-Kummisjoni Ewropeja qed tinsisti mal-gvernijiet membri
biex it-
pubblici jaghmluhom aktar accessibli ghan-negozji z-zghar, il-Gvern ghazel li
jinjora dan l-parir tal-Kummisjoni Ewropeja u jinjora ghall-kollox l-oggezzjoni
gravi li resqet il-GRTU bhala l-Kamra Maltija tan-Negozji Zghar u
Medji.

 

Fit-talba gdida ta hrug ta mandat
ta inibizjoni biex titwaqqaf it-tender
il-GRTU qed issostni li l-process huwa rregolari u illicita ghalhiex fil-waqt
li,  fuq ammisjoni guramentata tal-istess
Direttur Generali tal-MITTS is-Sur Alex Attard, ghamel konsultazzjonijiet  ma x’uhud mit-tenderers prospettivi qabel
inhareg it-tender dan ma
sarx ma l-applikanti prospettivi kollha. 
Dan ta’ vantagg lil x’uhud ghad-detriment u
b’diskriminazzjoni mal-membri tal-GRTU mis-settur tal-IT u computer
systems.


What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).