SME Chamber

Il-GRTU Tawgura lis-Sea Malta

Il-GRTU – Malta Chamber of SME’s – temmen li s-Sea Malta ghandha rwol importanti x’taqdi ghas-servizz tal-komunita’ kummercjali u ndustrijali. Mhux tant importanti jekk is-Sea Malta tkunx tal-gvern jew tal-privat, l-importanti li s-servizz li taghti jkun zgur, kompetittiv u efficjenti. Il-membri tal-GRTU, l-aktar il-kummercjanti u l-burdnara li jahdmu regolarment mas-Sea Malta dejjem hadmu tajjeb bis-Sea Malta u ftit kienu d-drabi meta ma nstabux soluzzjonijiet ghat-talbiet tal-imsiehba tal-GRTU.

Il-GRTU Tawgura lis-Sea Malta

Il-GRTU – Malta Chamber of SME’s – temmen li s-Sea Malta ghandha rwol importanti x’taqdi ghas-servizz tal-komunita’ kummercjali u ndustrijali. Mhux tant importanti jekk is-Sea Malta tkunx tal-gvern jew tal-privat, l-importanti li s-servizz li taghti jkun zgur, kompetittiv u efficjenti. Il-membri tal-GRTU, l-aktar il-kummercjanti u l-burdnara li jahdmu regolarment mas-Sea Malta dejjem hadmu tajjeb bis-Sea Malta u ftit kienu d-drabi meta ma nstabux soluzzjonijiet ghat-talbiet tal-imsiehba tal-GRTU.

Wara l-ftehim preliminari dwar l-privatizazzjoni l-GRTU kienet ikkunsultata bil-ghan li jkun assigurat li l-privatizazzjoni tiffacilita s-servizzi rikjesti mill-kummercjanti u burdnara rapprezentati mill-GRTU. Il-process ta’ konsultazzjoni mexa tajjeb u dan jawgura tajjeb ghall-gejjini.

Is-sidien prospettivi tas-Sea Malta wkoll bdew fuq nota tajba hafna meta ghamlu kull sforz biex jaqdu l-htigijiet kollha ta’ dawk li kellmuhom u hargu skeda ta’ vjaggi li tolqot l-htigijiet kwazi ta’ kulhadd. Il-GRTU fiducjuza li din l-attitudni posittiva titkompla.

Il-GRTU tawgura li s-Sea Malta, taht it-tregija l-gdida, tkompli fit-triq tal-efficjenza fit-twettiq ta’ servizz fl-ahjar interess tal-kummerc u l-industrija. Bis-sahha tal-ftehim ezistenti li ghandu l-gvern mas-Sea Malta, u li dan ser jibqa’ jghodd ghas-sitt snin ohra, l-gvern ser jibqa’ jissussidja l-shipping lejn l-ewwel port ewlieni fl-Italja, li issa ser ikun il-port ta’ Salerno. Ir-rati ghall-kummercjanti ser jibqghu kif inhuma fuq din il-linja u fuq linji ohra s-servizz jibqa’ bhal lum ibbazat fuq il-kompetizzjoni. Wehed ghalhekk jistenna li l-Maltin jkollhom servizz li jizviluppa sewwa.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).