SME Chamber

Il-GRTU tappoggja r-rakkomadazzjoni tal-Ombudsman

Il- Kamra Maltija tan-Negozji Zghar u Medji tappoggja r-rakomandazzjoni tal-Ombudsman biex il-Gvern jezenta lil kull minn ikun membru ta' Skema Awtorizzata tal-gbir tal-Iskart tal-Ippakeggjar, mill-pagament tal-Eko-Kontribuzzjoni. Fl-istess waqt telenka li dak li qal l-Ombudsman illum ilha ssostnih snin mal-Ministeru tal-Finanzi, Ekonomija u Investiment f'laqghat  li saru minn zmien ghal zmien.

 

 

Il-GRTU ilha dawn l-ahhar sentejn tghaddi rakommandazzjoni lill-Gvern ghal ahhar zewg estimi finanzjarji biex kumpaniji jew produtturi ta'dan l-iskart tal-ippakeggjar li jkunu membri ta'Skemi Awtorizzati, jkunu ezenti mill-pagament tal-Eko-Kontribuzzjoni. Minn dejjem ghidna li ghandu jkun hemm pagament wiehed ghal servizz wiehed. L-Gvern ghandu jilqa mill-aktar fiss talbiet ghal rifuzjonijiet tal-Eko-Kontribuzzjoni minghand kumpaniji jew imprendituri li lahqu l-miri tal-Komunita' Ewropeja fejn jidhol gbir ta'Skart tal-Ippakeggjar.

L-Imprendituri Maltin bhalissa diga qedghin obbligati li jigbru 70% tal-Iskart tal-Ippakeggjar li jpoggu fis-suq, 15% izjed mill-obbligi ta' produttur fil-Komunita' Ewropeja. Mhux sewwa li nobbligaw lill-imprendituri Maltin jerfghu piz izjed minn shabhom fl-Ewropa. Mhux sewwa li fejn jogbu l-Gvern jikkwota d-Direttivi Ewropej u fejn irid jiddeciedi mod iehor.

Ir-rakommandazzjoni tal-Ombudsman ghandha tiftah ghajn l-Awtoritajiet biex mill-lum il-quddiem jiehdu dawk il-passi mehtiega biex jaghtu lill-imprenditur Malti l-ezenzjoni kompleta mill-Eko-Kontribuzzjoni fuq kull prodott li l-istess imprenditur ipoggi fis-suq, imma jkun membru ta' Skema Awtorizzata.

Green MT , Skema Nazzjonali Awtorizzata biex tigbor Skart tal-Ippakeggjar ghandha llum l-ikbar tunnellag ta' Skart impoggi fis-suq irregistrat maghha u fis-sena li ghaddiet gabret il-fuq minn 14, 500 tunnellata ta' Skart riciklabbli. Il-GRTU telenka li wasal iz-zmien li l-Iskema Green MT issa tibda thaddem Skema Awtorizzata ta' Skart ta' Prodotti Elettrici u Elettronici mill-aktar fiss. Il-permess diga qieghed f'idejna biex noperaw. Bhalissa hafna minn dawn il-prodotti ihallsu ammonti kbar ta' Eko-Kontribuzzjoni u ghalhekk mhux sewwa li Skema li ghandha il-permess biex topera tmur terga titlob flus lil dawn l-importaturi. 

Mhux sewwa li xi hadd jiddeciedi li nahdmu fuq rifuzzjonijiet fi zminijiet tal-lum. Il-pizijiet li ghandu fuqu mprenditur fis-settur tan-Negozji Zghar u Medji diga huma stringenti. Issa jonqos li jhallsu doppju bil-wedgha li xi darba jiehdu rifuzzjonijiet. Il-but ta' l-Impreditur ma jiflahx izjed pizijiet zejda bla bzonn.

Il-Gvern Malti ghandhu obbligu li jaghti linja gwida serja lill-Awtoritajiet koncernati biex din ir-rakommandazzjoni tal-Ombudsman tidhol fis-sehh mill-aktar fiss possibli. Ma fadalx triq ohra hlief li dak li l-Gvern baqa sal-lum ma ghamilx , issa isir b'mod organizzat u b'inqas dizgwid biex b'hekk bhala pajjiz nibdew nimplementaw id-Direttivi Ewropej kif suppost.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).