SME Chamber

Il-GRTU tappella lil Ministru Pullicino biex iwassal ftehim

Il-KPH -Il-Koperattiva tal-Produtturi tal-Halib – il-bierah it-Tnejn 9
ta’ Frar 2004 tellghat ghall-qatla l-biccerija 65 bhima. Is-soltu nhar ta’ Tnejn
jinqatlu bejn 90 u 110 bhejjem.

Il-GRTU, f’isem l-Bicciera li n-negozju
normali taghom hu li jixtru l-bhejjem, jtellghuhom ghall-qatla u jaraw li
c-canga titqatta skond d-domanda u jizguraw li l-laham tal-bhejjem maqtula
jinbiegh kollu, ma intervjenietx bl-ebda mod. Il-membri tal-GRTU nfatti nghataw
l-parir li ma jostakolawx l-lavranti taghhom milli jghinu biex ix-xoghol isir
normali. Il-GRTU dan ghamlitu ghax temmen li meta l-KPH tidhol ghall-qatla
direttament hi, l-membri tal-KPH jindunaw li ma jaghmilx sens ghar-rahhal li
jkisser n-negozju tal-bicciera biex fl-ahhar mill-ahhar fil-but jibqghalu anqas
flus minn dak li lest li jhallas l-biccier.Il-kwistjoni bejn l-bicciera
u r-rahhala nqalghet wara li l-gvern hames xhur qabel Malta tidhol fl-Unjoni
Ewropeja, qabad u nehha l-assistenza li kien jaghti lill-bicciera biex dawn
jixtru, jqattghu w jbieghu l-laham tac-canga kollu li r-rahhala jpoggu fuq
is-suq.

Il-GRTU issostni li d-decizjoni tal-gvern hi zbaljata u
l-Ministru George Pullicino naqas bil-kbir li waqt li ltaqa’ mar-rahhala ma
kienx dispost jiltaqa’ mall-bicciera. Kien zbaljat ukoll li halla lill-KPH li
filwaqt li tgawdi s-sussidji mhallsa mit-taxxi tal-Maltin tabbuza
mill-pozizzjoni ta’ monopolju li ghandha u timponi prezzjiet li jkissru
n-negozju tal-bicciera.

Il-KPH imponiet prezzijiet take it or leave it
fuq il-bicciera ghax l-Ufficcju tal-Kummerc Gust baqa’ rieqed.

Xorta
wahda l-GRTU temmen li ftehim jista’ jintlahaq ghaliex id-differenzi mhux kbar.
Issa, li l-KPH taf li dak li qalet l-GRTU meta ipprezentat il-costings
tal-bicciera lil Ministru tal-Affarijiet Rurali kien gust, ghandha tkun
f’pozizzjoni li tuza s-sahha ta’ momopolju li ghandha illum biex toffri lil
bicciera prezzijiet gusti li ghandhom jwasslu ghal ftehim.

Il-GRTU
issostni li hu l-obligu tal-Ministru George Pullicino li jara li ftehim isir u
li ma jhallhux lil min jabbuza mis-sussidji li jaghti l-Ministeru tieghu biex
jitkissru negozji zghar li dejjem taw servizz genwin u professjonali kemm
lir-rahhala kif ukoll lis-sidien tal-hwienet tal-laham.

 

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).