SME Chamber

Il-GRTU tappella lil Gvern jiccaqlaq u jimplimenta pjan serju

Il-prezzijiet tal-fuels regghu gholew. Il-Malta Resources Authority (MRA), ir-Regulatur Pubbliku li xogholhom hu li jiddefendu l-interess tal-users u l-konsumaturi approvaw. Il-Gvern li hu ffacjat bi problema ta’ zieda fl-inflazzjoni li tista’ tharbat il-pjan ta’ Malta li llahqu t-targets ta’ Maastricht sa l-ahhar tal-2007 biex fl-1 ta’ Jannar 2008 nidhlu fil-Euro, jidher li approva wkoll.

Il-prezzijiet tal-fuels regghu gholew. Il-Malta Resources Authority (MRA), ir-Regulatur Pubbliku li xogholhom hu li jiddefendu l-interess tal-users u l-konsumaturi approvaw. Il-Gvern li hu ffacjat bi problema ta’ zieda fl-inflazzjoni li tista’ tharbat il-pjan ta’ Malta li llahqu t-targets ta’ Maastricht sa l-ahhar tal-2007 biex fl-1 ta’ Jannar 2008 nidhlu fil-Euro, jidher li approva wkoll.

Il-figuri juru bic-car li s-surcharge fuq l-elettriku u l-ilma u z-zidiet kontinwi fil-prezz tal-fuels, l-aktar tad-diesel, huma l-kawza ewlenija tal-inflazzjoni. Ghal ftit xhur il-GRTU tat parir lis-setturi li tirraprezenta biex ma jghollux il-prezzijiet ghax kienet temmen li bil-kelma t-tajba u bi pressjoni gusta ggieghel lil Gvern jifhem li jekk mhux ser ifassal pjan serju li jpaci l-impatt taz-zidiet fl-elettriku, l-ilma u d-diesel, l-intrprizi ta’ pajjizna mhux ser ikunu kapaci jgorru dan il-piz kollu. Jekk isir hekk bilfors toghla sew l-inflazzjoni, jonqsu l-flus fl-idejn, u l-ekonomija tikber biss b’mod artificjali kawza tad-dhul u hrug ikbar li jaghmel il-Gvern mit-taxxi u mis-Surcharge tal-Enemalta.

Izda qiesna nitkellmu mal-hajt. Flok studju serju tal-impatt ekonomiku u socjali taz-zidiet tal-prodotti tal-energija u pjan serju biex ikun mitigat l-impatt negattiv fuq l-intarprizi, fuq il-familji u fuq l-ekonomija, il-Gvern ippubblika rapport ta’ verifika, kkwalifikat mill-istess awdituri, li ma jfisser assolutament xejn u li hu hela ta’ flus u ta’ hin.

Il-GRTU terga’ twiddeb b’mod serju u responsabbli: iggeghlux lin-nies u s-sidien tal-intraprizi li bilfors jipprotestaw b’mod pubbliku biex il-gvern jiccaqlaq. Il-GRTU ghamlet il-proposti taghha biex il-hsara ta’ dawn iz-zidiet fl-elettriku, l-ilma u d-diesel ikunu pacuti u it-triq ghalija hi li il-gvern jghati widen ghall-dawn il-proposti. Il-GRTU isaqsi: X’qieghed jistenna l-Gvern biex jiccaqlaq?

Il-GRTU ghamlitha wkoll cara: il-Gvern m’ghandux jibqa’ jistenna lis-sidien tan-negozji jaghmlu tajjeb minn buthom u fl-istess waqt izommu l-istess livell ta’ impjiegi qiesu mhu qed jigri xejn.

Il-GRTU terga’ tappella bil-qawwi biex il-Gvern jiccaqlaq: Ikun inutli li wara l-Gvern jipprova jwahhal fis-sidien tan-negozji ghax l-inflazzjoni tibqa’ tiela’ u l-qaghad jerga’ jibda tiela’. Il-Gvern irid iqum u jiccaqlaq issa qabel ikun tard wisq

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).