SME Chamber

Il-GRTU tappella lil Gvern dwar it-Turizmu

Il-figuri li habret l-MHRA juru bic-car li l-problemi li qed jiffaccja s-settur tat-turizmu qed jaccelleraw. Il-problemi huma serji u jmorru lil hinn minn dak li kapaci twettaq il-Malta Tourism Authority hi x’inhi l-istruttura manigerjali taghha.

Il-figuri li habret l-MHRA juru bic-car li l-problemi li qed jiffaccja s-settur tat-turizmu qed jaccelleraw. Il-problemi huma serji u jmorru lil hinn minn dak li kapaci twettaq il-Malta Tourism Authority hi x’inhi l-istruttura manigerjali taghha.

It-turizmu hu importanti mhux biss ghal dawk kollha involuti direttament, bhal l-Air Malta, il-hotels u s-servizzi ta’ vjaggar izda wkoll eluf ohra ta’ intraprizi u negozji mifruxa ma’ Malta u Ghawdex kollu li fuq skala nazzjonali tirraprezenthom il-GRTU.

Il-GRTU ilha ssostni li l-politika li miexi biha l-gvern dik li jirrestringi it-turizmu ghall-“capping” fittizju ta’ miljun u kwart sa miljun u nofs, ma taghmel l-ebda sens ekonomiku. Malta ghandha bzonn mijiet ta’ eluf ta’ turisti aktar milli qed jaslu bhalissa jekk il-gvern irid li l-livell ta’ impjiegi li jezistu f’Malta u Ghawdex illum jinzamm. Il-volum ta’ turisti li ghandna llum mhux bizzejjed u jekk ser ikompli jonqos il-futur ta’ hafna negozji u ta’ hafna impjiegi hu mhedded ghax is-sitwazzjoni qed tiggrava dejjem aktar. Din hi kwistjoni li l-gvern kollu jrid jiehu responsabbilta taghha.

Il-GRTU ssostni li Malta ma tista’ qatt tilhaq il-volum ta’ turisti kapaci li jsostni l-impjiegi kollha u johloq opportunitajiet godda jekk il-gvern ma jsolvix bla aktar telf ta’ zmien il-kwistjoni tal-low cost airlines. Il-GRTU inkwetata li tlifna diga s-sena li ghaddiet, ser nitilfu din is-sena u jekk il-gvern ikompli jkarkar ser nitilfu wkoll is-sena ta’ wara.

Il-GRTU issostni li aktar milli problema ta’ low cost airlines, ghal Malta din hi problema ta’ high cost airport. Il-hlas li l-kumpaniji tal-ajru huma mgeghla jhallsu biex igibu t-turisti f’Malta hu esagerat. Dan il-hlas gholi hu dovut ghall-pizijiet kbar li ghandhom l-awtoritajiet tal-ajruport. Il-gvern irid bilfors isib tart ta’ din il-problema biex ikunu ivvantagjati l-kumpaniji tal-ajru kollha, inkluzi l-Air Malta, li huma lesti jgibu aktar turisti lejn Malta jekk l-ajruport taghna jkun aktar kompetitiv. Din hi l-qofol tal-problema u mhux l-argumenti ta’ biza mill-kompetizzjoni huma b’riha qawwija ta’ protezzjonizmu.

Il-GRTU tappella lil gvern jiccaqlaq bis-serjeta. Malta tista’ tikkompeti ahjar u tiflah iggib ghexiren u mijiet ta’ eluf ta’ turisti ohra. Il-gvern mhux jaghmel kull sforz possibli biex dan isehh.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).