SME Chamber

Il-GRTU tappella ghall-Enforcement bis-serjeta ghar-regolamenti l-godda dwar it-Time Share

Il-GRTU llum laqqet lill-operaturi turistici mill-inhawi tal-Qawra, Bugibba u San Pawl l-Bahar, kemm sidien ta’ hwienet u ta’ bars u restaurants, kif ukoll ohrajn bl-istabbilimenti f’dawn iz-zoni. Id-Direttur Generali tal-GRTU spjega x’inhuma r-regolamenti l-godda li issa bdew jikkontrollaw l-operaturi tat-Time Share. Huwa enfasizza li l-GRTU temmen bi shih, fl-importanza tat-Time Share ghall- industrija 0tat-Turizmu ta’ Malta; izda temmen ukoll li ghandhom jinqatghu l-abbuzi kollha ta’ dawk li b’emilhom qed ihammgu l-isem ta’ din l-industrija, idejqu lit-turisti u jaghmlu hsara lill-istabillimenti fiz-zoni turistici.

Il-GRTU llum laqqet lill-operaturi turistici mill-inhawi tal-Qawra, Bugibba u San Pawl l-Bahar, kemm sidien ta’ hwienet u ta’ bars u restaurants, kif ukoll ohrajn bl-istabbilimenti f’dawn iz-zoni. Id-Direttur Generali tal-GRTU spjega x’inhuma r-regolamenti l-godda li issa bdew jikkontrollaw l-operaturi tat-Time Share. Huwa enfasizza li l-GRTU temmen bi shih, fl-importanza tat-Time Share ghall- industrija 0tat-Turizmu ta’ Malta; izda temmen ukoll li ghandhom jinqatghu l-abbuzi kollha ta’ dawk li b’emilhom qed ihammgu l-isem ta’ din l-industrija, idejqu lit-turisti u jaghmlu hsara lill-istabillimenti fiz-zoni turistici.

Is-sistema ta’ regolamenti godda li hadmet bi shih fuqha l-GRTU, hija bbazata fuq sistema ta’ garanziji bankarji ghal kull individwu li ser ikun llicenzjat biex ibieh it-Time Share. Kull bejjiegh tat-Time Share (OPC) issa ser ikollu Tag li tidentifika li mhux biss min hu u li hu llicenzjat, izda wkoll ma’ liema Time Share u nnagat.

Ir-regolamenti l-godda wkoll jimponu regolamenti stretti dwar l-imgieba ta’ dawn l-bejjiegha bil-ghan car li filwaqt li jkun issalvagwardjat l-ghixien ta’ l-OPC professjonali u ta’ l-affari tieghu, jinqatghu mit-toroq dawk li jiehdu dan ix-xoghol bhala xi haga temporanja minghajr ma jimpurthom xejn mil-hsara li jaghmlu bil-guffagni ta’ emilhom.

Is-sistema l-gdida issa tista’ tithaddem u tkun infurzata. Il-GRTU appuntat rapprezentanti fit-toroq ewlenin ta’ Bugibba, l-Qawra u San Pawl l-Bahar, biex dawn jizguraw li l-Enforcement isir. Ir-responsabilita’ shiha issa hija tac-Chief Enforcement Officer, tal-Ministeru tat-Turizmu, u l-Malta Tourism Authority u n-nies tieghu. Dawn issa m’ghandhom l-ebda skuza li r-regolamenti mhumiex enforceable. M’ghandhom l-ebda skuza li l-affarjiet issa m’ghadhomx isiru sewwa.

Il-GRTU tappella lil Ministeru tat-Turizmu li jizgura li min hu responsabbli, issa ghandu jaghmel dmiru u jisgura li t-Time Share f’ Malta jirbah lura r-rispett li l-industrija serja jixirqilha.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).