SME Chamber

Il-GRTU tappella ghal Impenn tas-Sidien tan-Negozji z-Zghar

Il-GRTU – Malta Chamber of Small and Medium Enterprises qed tappella lil membri
taghha u sidien ta’ negozji ohra biex jaghtu mportanza lill-Elezzjoni
ghall-Parlament Ewropew. Hu mportanti hafna li Malta jkollha rapprezentanza ta’
nies kapaci u li jimpenjaw ruhhom biex jiehdu l-massimu mir-rapprezentanza
zghira Maltija. Hu importanti li s-sidien tan-negozji jaghtu importanza
fl-ghazla taghhom lil kandidati li huma mpenjati favur l-interessi tan-negozji
z-zghar. Fil-Parlament Ewropew hemm grupp qawwi ta’ parlamentari li jirsistu
ghall-inizjattivi favur n-negozji z-zghar u jkun xieraq li r-rapprezentanti
Maltin eletti jkunu lesti biex isahhu dan l-grupp.


Illum mhux bizzejjed
li s-sidien tan-negozji z-zghar ta’ pajjizna u s-self employed jirsistu permezz
tal-GRTU li dak li jwieghed l-gvern Malti favur l-intraprizi z-zghar jwettqu u
jkun lest b’inizjattivi godda favur iz-zghar, izda hu mportanti ferm li x-xoghol
ta’ lobbying isir bis-sahha wkoll fi Brussels.

Il-GRTU illum ghandha
rapprezentanza diretta fl-ghola istituzzjoni ta’ kunsultazzjoni li l-Kummissjoni
Ewropea taghmel mall-imsiehba socjali – l-European Economic & Social
Committee (EESC). Ms Sylvia Sciberras, Assistant Secretary General tal-GRTU, hi
wahda miz-zewg rapprezentanti tal-Employers Maltin fl-EESC. Ms Sylvia Sciberras
hi wkoll membru tal-Kumitat importanti tal-EESC li jiddeliberaw kwistjonijiet
dwar it-thaddim tal-Internal Market Ewropew u fl-iehor li jittratta dwar
kwistjonijiet socjali.

Id-Direttur Generali tal-GRTU Vincent Farrugia hu
membru ta’ istituzzjoni ohra importanti tal-Unjoni Ewropea, l-European Social
Funds Committee (ESF), Vince Farrugia ukoll jaghmel parti mill-process
konsultattiv u ta’ djalogu mall-imsiehba socjali fuq livell ewropew fl-oqsma li
jolqtu s-Small and Medium Enterprises (SME), fl-oqsma tal-intraprizi
tal-artigjanat (crafts) u ghas-settur tal-kummerc (retailing, trading and
wholesaling u international trade) u wkoll ghat-thaddim tal-enlarged internal
market.

Il-GRTU permezz tas-shubija taghha fil-EuroCommerce
(il-federazzjoni tal-ghaqdiet nazzjonali ewropew tas-sidien tan-negozji
fis-settur tal-kummerc) u fil-UEAPME (l-organizazzjoni ewropea li tirraprezenta
lil intraprizi tal-artigjanat u l-SME’s) u fil-CONFIAD Pan European Network
(l-organizazzjoni li tirraprezenta lil Customs Agents u Cargo Hauliers), hi llum
attiva fl-oqsma l-aktar importanti li jolqtu lil intraprizi z-zghar Maltin fuq
livell ewropew. Hu ghalhekk importanti li r-rapprezenza diretta tas-sidien
tan-negozji permezz tal-GRTU issa tkompli tissahhah b’raprezentanza eletta
fil-parlament Ewropew ta’ nies kapaci, kwolifikati u mpenjati favur t-tishih
tal-intraprizi z-zghar. M’ghadux aktar z-zmien li s-sidien tan-negozji z-zghar
jivvutaw bl-ghama u bil-passjoni. Il-vot irid jintuza bil-ghaqal favur min lest
li jizgura li dak li qed jitwieghed favur in-negozji z-zghar jitwettaq. L-appell
tal-GRTU ghalhekk hu biex is-sidien tan-negozji jivvutaw u jhaddmu rashom biex
jghazlu sewwa.

 

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).