SME Chamber

Il-GRTU tappella ghal bidla fid-decizjoni dwar ir-rati tal-Maltacom

Il-GRTU kienet wahda mill-ftit organizazzjonijiet li meta tressqet
it-talba tal-Maltacom ghand il-Malta Communication Authority biex tinghata
permezz biex tkun tista’ tgholli r-rati, ipprotestat u ghamlet kontro proposti
favur n-negozji z-zghar Maltin. Sfortunatament haddiehor ma tax kaz u issa qed
inewwah.


Il-GRTU argumentat u ghadha targumenta li fiz-zmien meta s-suq
hu ddominat mill-mobiles kien jaghmel aktar sens kieku thaddmet is-sistema
tal-mobiles fejn hemm hlas bis-sekonda u kera xejn. Il-konsumatur kellu jinghata
vantaggi ohra biex jithajjar jzomm u jhaddem il-linja tat-telefon tal-Maltacom.
Kien jaghmel ukoll hafna sens kieku l-konsumaturi komplew jinghataw vantaggi
biex juzaw dejjem aktar l-internet bi hlas fiss fix-xahar baxx.

Il-GRTU
insistiet ukoll li l-Maltacom ma tghabbiex it-telf li qed taghmel fuq
it-telefonati internazzjonali, b’paragun mal-qliegh esagerat li kienet taghmel
qabel, billi tgholli l-hlas fuq il-kera u l-uzu tal-linja tat-telefon lokali.
Il-GRTU stenniet li l-MCA taghti aktar kaz tal-proposti tal-GRTU u mhux injorat
ghal kollox il-lehen tan-negozji z-zghar Maltin.

Il-GRTU tapprezza li hu
importanti ghall-pajjizna li l-Maltacom tibqa’ kompetitiva u tibqa’ toffri
servizz ta’ kwalita lin-negozji u konsumaturi privati Maltin izda temmen li biex
taghmel hekk mhux tghabbi il-pizijiet fuq il-klijentela taghha ghandha izda
ddahhal aktar efficjenza biex tnaqqas l-infieq u tkun kapaci toffri servizz ta’
kwalita ghola u bi prezzijiet aktar kompetitivi.

Il-GRTU ghalhekk
tappella lil Malta Communications Authority biex tirrevedi l-gudizzju taghha
fid-dawl tal-htigijiet reali ta’ pajjizna illum fejn in-negozji z-zghar huma
f’taqtiha kontinwa biex inaqqsu l-ispejjez u jzidu l-kompetitivita biex jibqghu
jfendu u jsostnu l-impjiegi li llum joffru. Dan ma jistax isir jekk kull min
jiflah jibqa’ jzid u jghabbi l-pizijiet li jweggghu l-aktar
liz-zghar.

 

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).