SME Chamber

Il-GRTU tappella biex il-Parlament jiddiskuti b’urgenza l-istat tal-Ekonomija Maltija

Il-Kunsill Ezekuttiv tal-GRTU – Il-Kamra Maltija tan-Negozji Zghar u Medji – qed jesprimi pubblikament l-inkwiet kbir tieghu f’isem in-negozji Maltin ghas-sitwazzjoni imweghra ta’ stagnar li qed tirrenja fl-ekonomija Maltija. Ir-rapporti li l-GRTU ghandha minn kull settur rapprezentat minnha, barra dak tal-izviluppaturi tal-art u tal-kostruzzjoni, huma kollha hziena hafna u illum jirrenja pessimizmu kbir dwar l-andament u l-futur tal-ekonomija Maltija fost l-maggoranza assoluta tal-operaturi ekonomici Maltin attivi, fil-bicca l-kbira tas-setturi tal-ekonomija Maltija.

Il-GRTU tappella biex il-Parlament jiddiskuti b’urgenza l-istat tal-Ekonomija Maltija

Il-Kunsill Ezekuttiv tal-GRTU – Il-Kamra Maltija tan-Negozji Zghar u Medji – qed jesprimi pubblikament l-inkwiet kbir tieghu f’isem in-negozji Maltin ghas-sitwazzjoni imweghra ta’ stagnar li qed tirrenja fl-ekonomija Maltija. Ir-rapporti li l-GRTU ghandha minn kull settur rapprezentat minnha, barra dak tal-izviluppaturi tal-art u tal-kostruzzjoni, huma kollha hziena hafna u illum jirrenja pessimizmu kbir dwar l-andament u l-futur tal-ekonomija Maltija fost l-maggoranza assoluta tal-operaturi ekonomici Maltin attivi, fil-bicca l-kbira tas-setturi tal-ekonomija Maltija.

Il-GRTU qalitha qabel dhalna fl-Unjoni Ewropea, u baqghet tenfasizzha kontinwament, li Malta m’ghandhiex strategija cara ta’ kif ser tiehu l-ahjar mis-shubija f’isem l-operaturi ekonomici Maltin. In-nuqqas ta’ strategija post accsession u n-nuqqas serju ta’ strategija ekonomika li taspira fiducja qed iggieghel lil bicca l-kbira tal-entrepreneurs Maltin jahsbuha darbtejn dwar jkomplux jinvestu f’pajjizna. Sfortunatament l-Kunsill Malti ghall-Izvilupp Ekonomiku u Socjali tilef l-kontrol meta falla milli jwassal ghall-Patt Socjali bejn l-Imsiehba Socjali u l-Gvern. Illum l-MCESD qiesu gallerija jara ministru wiehed differenti mill-iehor jaqbad biss bicca mill-ekonomija u qiesu hadd mhu responsabbli ghall-ekonomija kollha kemm hi.

L-ekonomista, l-Profs Edward Scicluna, qed jghid li l-ekonomija ilha omor ma tkun fi stat hekk hazin. Ic-cifri ippubblikati mill-l-Ufficcju Nazzjonali tal-Istatistika jixhdu dan. Il-Gvernatur tal-Bank Centrali xebgha jwissi li l-ekonomija tinhtieg impulsi godda. Il-GRTU ripetutament, f’isem l-operaturi ekonomici minn kull qasam rapprezentat mill-GRTU, ma tieqafx tishaq li hemm bzonn urgenti ta’ strategija ekonomika gdida li taspira fiducja. Dan kollu izda qiesu qed jaqa’ fuq widnejn torox. L-istrategija ekonomika nazzjonali ma tidhirx. Il-Gvern illum, issostni l-GRTU, qed jizbalja bil-kbir li jibqa’ jghasar u jross, mohhu biss fil-Budget deficit bla ma jaghti kas sewwa tal-impatt negattiv ekonomiku u socjali li dan kollu qed igib fuq l-ekonomija Maltija. Il-Prodott Gross Domestiku (GDP) juri li l-ekonomija miexja b’lura u l-ebda mizura cara mhu qed tittiehed biex ir-ritmu l-isfel jieqaf u l-ekonomija terga tibda tikber.

Il-GRTU ghalhekk qed tappella lil Parlament biex jiddiskuti b’urgenza l-istat tal-ekonomija. Il-GRTU tappella biex b’onesta l-parlamentari jaraw l-fatti lill-hinn mill-ftahir u t-tajjir, u jsibu mezz biex flimkien, iz-zewg nahat tal-Kamra jaqblu x’ghandu jsir biex lil pajjizna mpogguh fuq it-triq it-tajba. Pajjizna jehtieg li jieqaf johlom u jerga jibda jahdem.

Din id-diskussjoni trid issir issa u mhux nistennew il-Budget. Issa qabel ma kollha jmorru ghal vaganzi. Mhux l-intraprizi tan-negozjanti u imprendituri Maltin biss huma mhedda. Hu mhedded l-ghixien ta’ eluf ta’ haddiema Maltin. Il-GRTU titlob azzjoni issa.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).