SME Chamber

Il-GRTU taghti Direttiva lis-Sidien tal-Hwienet u Intraprizi biex jinjoraw l-ahhar Avviz tal-VAT

L-isforzi tal-GRTU biex tikkonvinci lil Gvern li ma jaqbadx u johrog avvizi bla ma jqisx sewwa l-impatt fuq is-sidien tan-negozji, mhux qed jahdem sewwa. Suppost li jitkellmu mal-GRTU qabel jimponu u suppost ukoll li jfasslu pjan ta’ kif jilqghu ghal izgombru u l-ispejjez li joholqu lil haddiehor, qabel jaqbdu u jimponu fuq is-sidien tan-negozji, izda l-burokratici tal-Gvern qiesu li hadd ma jista’ ghalihom. Din qed tigri spiss u ghalhekk il-Kunsill Ezekuttiv tal-GRTU iddecieda li kull meta Dipartiment, hu min hu, jaqbad u jimponi bla konsultazzjoni, il-GRTU tohrog Direttiva lis-sidien tan-negozji biex l-Avviz li jkun hareg jinjorawh sa ma jkun hemm diskussjoni serja fejn il-burokratici jispjegaw sewwa u jimponu biss dak li jkun miftiehem jew dak li hu essenzjali

L-isforzi tal-GRTU biex tikkonvinci lil Gvern li ma jaqbadx u johrog avvizi bla ma jqisx sewwa l-impatt fuq is-sidien tan-negozji, mhux qed jahdem sewwa. Suppost li jitkellmu mal-GRTU qabel jimponu u suppost ukoll li jfasslu pjan ta’ kif jilqghu ghal izgombru u l-ispejjez li joholqu lil haddiehor, qabel jaqbdu u jimponu fuq is-sidien tan-negozji, izda l-burokratici tal-Gvern qiesu li hadd ma jista’ ghalihom. Din qed tigri spiss u ghalhekk il-Kunsill Ezekuttiv tal-GRTU iddecieda li kull meta Dipartiment, hu min hu, jaqbad u jimponi bla konsultazzjoni, il-GRTU tohrog Direttiva lis-sidien tan-negozji biex l-Avviz li jkun hareg jinjorawh sa ma jkun hemm diskussjoni serja fejn il-burokratici jispjegaw sewwa u jimponu biss dak li jkun miftiehem jew dak li hu essenzjali.

Il-GRTU qed taghti bidu ghal din l-azzjoni billi taghti Direttiva lis-sidien tan-negozji u intraprizi biex jinjoraw l-ordni tad-Dipartiment tal-VAT li jgielghuhom joqghodu jimlew il-formola gdida li ivvinta d-Dipartiment tal-VAT ghall-“Aggornament tad-Dettalji tar-Registrazzjoni/ Registration Detail Update”.

Id-Dipartiment tal-VAT ghandu l-informazzjoni kollha li qed jitlob lil kull VAT-Registered person, izda flok qabad u aggorna l-informazzjoni mid-data li ghandu diga, billi jqabbad in-nies tieghu, d-Direttur tal-VAT qed igieghel lis-sidien tan-negozji jqabbdu in-nies huma ghas-spejjez taghhom biex dawn jahdmu ghalih qiesu li n-nies tan-negozju huma xi impjegati bla hlas tal-VAT Department.

Il-GRTU qed tghid lis-sidien tan-negozji li m’ghandhom l-ebda obbligu jaghmlu dan u m’ghandhomx ghalfejn ihossuhom intimidati mit-twiddib tad-Dipartiment tal-VAT. Il-GRTU tappella lill-Ministru tal-Finanzi biex jintervjeni u jara li dan l-Avviz ikun irtirat u li d-Dipartiment tal-VAT ma jibqax jabbuza mis-sahha esagerata li ghandu taht il-ligi.

Wasal iz-zmien li l-gvern isarraf il-kliem dwar trazzin tal-burokrazija b’fatti, billi jiccensura huwa lil burokratici li jaqbdu u jimponu bla ma jsegwu l-procedura imponuta fuqhom mill-istess Prim Ministru. Il-GRTU tistenna li dan l-avviz jingabar lura.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).