SME Chamber

Il-GRTU qeghda taghti s-support shih lill-membri taghha – sidien tal- kiosks

Il-GRTU qeghda taghti s-support shih lill-membri taghha – sidien
tal- kiosks li igestu fi zmien il-festi religjuzi u li  fuq direttiva tal-GRTU ghamlu protest
fil-Prim’ Awla tal-Qorti Civili kontra l-Kunsill Lokali ta’
Haz-Zabbar

 

Is-sidien
tal-kiosks membri tal-GRTU huma
lkoll licenzjati sabiex igestu kiosks fiz-zmien tal-festi religjuzi u
illi ghal dawn l-ahhar ghaxar snin u aktar huma armaw ghall-festa tal-Madonna
tal-Grazzja gewwa Haz-Zabbar.

 

B’avviz
datat 26 ta’Lulju 2007 u ffirmat mis-segretarju ezekuttiv tal-Kunsill Lokali,
inghata avviz mill-istess kunsill illi kien qed jilqa applikazzjonijiet bejn
nhar il-Gimgha 27 ta’ Lulju 2007 u l-Hamis 9 ta’ Awissu 2007  ghat-tqeghid ta’ kiosks/posti matul il-festi tal-Madonna
tal-Grazzja ta’ Haz-Zabbar f’Settembru li gej.

 

“Peress
illi din s-sena l-applikanti kollha li jbieghu kull tip ta’ ikel u xorb, inkluz
bejgh ta’ doughnuts u candy floss, ser jigu allokati spazju biex jarmaw fi Triq
tal-Labour fejn fis-snin li ghaddew diga armaw ammont sostanzjali ta’ kjosks u
posti, l-allokazzjonijiet ta’ dawn l-ispazji ser jittellghu bil-polza
fil-prezenza tal-pubbliku nhar il-Gimgha 17, ta’ Awissu f’nofsinhar fil-Bini
Amministrattiv tal-Kunsill Lokali”.

 

L-ebda
wiehed mis-sidien tal-kiosks ma
kien fi snin precedenti jarma fi Triq tal-Labour.

 

Din
id-decizjoni tal-Kunsill hija ultra vires u bi ksur lampament tar-Regolament 10
(8) (ii) “tar-Regolamenti ta’ l-2002 dwar attivitajiet li jehtiegu permess
mill-Kunsill Lokali li b’mod partikulari tali avviz qieghed bl-aktar mod
manifest jivvjola r-Regolament 10 (8) (ii) li esplicitament jipprovdi
illi:

Il-Kunsill
Lokali ghandu javza pubblikament
minn
ta’ l-inqas xaghrejn qabel id-datat tal-festa religjuza dwar l-identifikazzjoni
taz-zona gdida.

 

M’hemmx
dubbju li ‘l fuq imsemmi avviz tal-Kunsill permezz ta’ liema giet identifikata
zona gdida ghas-sidien, inghata fuori
termine u ghalhekk huwa illegali u bla sahha
fil-ligi.

 

Il-sidien
ghaldaqstant qeghdin formalment jinfurmaw lil Kunsill  li huma ma humiex sejrin jitfghu
l-applikazzjoni taghhom ghat-tqeghid ta’ kiosks/posti matul il-granet tal-festa
tal-Madonna tal-Grazzja f’Settembru li gej kif rikjest mill-imsemmi avviz tat-26
ta’ Lulju 2007 peress illi dan l-avviz ma ghandu l-ebda bazi legali f’ghajnejn
il-Ligi.

 

Il-GRTU
f’isem is-sidien tal-kiosks
qeghda titlob lill-Kunsill sabiex minn
naha tieghu

 • iwaqqaf
  dan l-agir 
 • sabiex
  isegwi l-proceduri korretti kif stipulati fil-Ligi u
 • izzommu
  responsabbli ghad-danni li ser isofru l-membri taghha jekk kemm il-darba ma
  jhallihomx jarmaw fil-postijiet allokati lilhom fis-snin
  precidenti.

 

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).