SME Chamber

Il-GRTU ma taqbilx mal-Imposizzjoni tad-Data Protection Act

Il-GRTU issostni li l-Ligi tad-Data Protection taqbez il-limitu fejn
tidhol zieda fil-burokrazija. Jew il-gvern, kif ikkommetta ruhu l-Prim Ministru
Dr Lawrenz Gonzi, jrid bis-serjeta jiggieled il-burokrazija jew ser jibqa’
jimponi ligijiet bhad-Data Protection Act.


Il-GRTU taqbel li ghandu jkun
protett l-individwu biex ismu u d-dettalji tieghu ma jintuzawx bla permezz
tieghu. Izda mhux accetabbli li s-sidien tan-negozji jitwikkew bi hlas ta’ kull
sena ta’ licenzji godda talli izommu informazzjoni dwar il-haddiema taghhom u
dwar klijenti registrati maghhom. Din mhiex kwistjoni ta’ kemm hu l-hlas li qed
jintalab taht il-ligi tad-Data Protection. Il-kwistjoni hi li s-sidien
tal-intraprizi jzommu l-informazzjoni li ghandhom tal-impjegati u tal-klijenti
registrati mal-VAT mhux bi pjacir jew ghax iridu, izda ghaliex huma obbligati
bil-ligijiet tal-gvern.

Il-GRTU issostni li ma taghmilx sens li l-gvern
l-ewwel igieghel lis-sidien tan-negozji, b’penalitajiet ta’ multi kbar u ta’
habs biex, ghas-spejjez taghhom, jzommu l-informazzjoni, imbaghad jigu tad-Data
Protection u jitolbu hlas talli s-sidien jaghmlu dak li huma mgieghela jaghmlu
bilfors. Din hija burokrazija zejda u l-hlas qed isir biss biex b’forma ta’
taxxa gdida l-gvern ihallas l-ispejjez ta’ awtorita pubblika ohra li faqqas bla
htiega.

Il-GRTU wkoll toggezzjona bil-kbir li ghal darb’ohra il-gvern qed
jimponi multi (u mhux amendi) li jwasslu ghall-habs. Din li l-gvern ghal kull
xejn qed jghedded lis-sidien tan-negozji Maltin bil-habs trid tinqata’ u l-GRTU
mhux ser toqghod aktar ghaliha. Jew irridu l-investiment jew irridu innaffru u
naqtghu n-nifs lil min irid jinvesti f’pajjizna.

 

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).